Európsky výbor pre ochranu údajov

Európsky výbor pre ochranu údajov – 45. plenárne zasadnutie

Wednesday, 3 February, 2021

EDPB prijíma odporúčania k článku 36 smernice o presadzovaní práva – Referenčné kritérium primeranosti, stanovisko k administratívnemu dojednaniu H3C/PCAOB, vyhlásenie k novým návrhom ustanovení o protokole k Dohovoru o počítačovej kriminalite, reakciu na dotazník EK o spracúvaní osobných údajov na účely vedeckého výskumu a diskusia o tom, ako uplatňovať politiku ochrany súkromia v prípade aplikácie Whatsapp

V Bruseli 3. februára – EDPB prijal na svojom 45. plenárnom zasadnutí širokú škálu dokumentov. Okrem toho Výbor diskutoval o aktualizovanej politike spoločnosti Whatsapp týkajúcej sa ochrany súkromia.

EDPB prijal odporúčania týkajúce sa referenčného kritéria primeranosti podľa smernice o presadzovaní práva. EDPB zabezpečuje konzistentné uplatňovanie právnych predpisov EÚ o ochrane údajov v EÚ, vrátane smernice o presadzovaní práva, ktorá sa zaoberá spracúvaním osobných údajov na účely presadzovania práva. Cieľom odporúčaní je poskytnúť zoznam prvkov, ktoré sa majú preskúmať pri posudzovaní primeranosti úrovne ochrany osobných údajov tretej krajiny v rámci smernice o presadzovaní práva. V dokumente sa pripomína koncepcia a procesné aspekty primeranosti podľa smernice o presadzovaní práva a judikatúry Súdneho dvora EÚ a stanovuje sa v ňom úroveň ochrany osobných údajov platná v EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach.

EDPB prijal stanovisko k návrhu administratívneho dojednania o prenose osobných údajov medzi Najvyššou radou pre dohľad nad auditom (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, H3C) a Radou pre dohľad nad audítorskými spoločnosťami (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB). Toto administratívne dojednanie sa predloží francúzskemu dozornému orgánu na schválenie na vnútroštátnej úrovni. Francúzsky dozorný orgán bude monitorovať uplatňovanie administratívneho dojednania v praxi a v prípade potreby pozastaví akýkoľvek prenos uskutočnený H3C, ak administratívne dojednanie prestane poskytovať dotknutým osobám v podstate rovnocennú úroveň ochrany.

EDPB prijal vyhlásenie k návrhu ustanovení o protokole k Dohovoru o počítačovej kriminalite. Toto vyhlásenie dopĺňa príspevok EDPB k návrhu druhého dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o počítačovej kriminalite (Budapeštiansky dohovor) a nadväzuje na uverejnenie nových návrhov ustanovení.

EDPB v tomto vyhlásení pripomína, že ustanovenia, o ktorých sa v súčasnosti rokuje, pravdepodobne ovplyvnia podmienky prístupu k osobným údajom v EÚ na účely presadzovania práva, a žiada, aby príslušné inštitúcie EÚ a vnútroštátne inštitúcie dôkladne preskúmali prebiehajúce rokovania. EDPB okrem toho zdôrazňuje potrebu zaručiť úplný súlad s acquis EÚ v oblasti ochrany osobných údajov.

EDPB schválil odpoveď na dotazník Európskej komisie o spracúvaní osobných údajov na účely vedeckého výskumu so zameraním na výskum súvisiaci so zdravím. Odpovede, ktoré poskytol EDPB, predstavujú predbežnú pozíciu k tejto téme a ich cieľom je objasniť uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov v oblasti vedeckého výskumu týkajúceho sa zdravia. EDPB v súčasnosti vypracúva usmernenia o spracúvaní osobných údajov na účely vedeckého výskumu, v ktorých sa tieto aspekty bližšie vysvetlia.

Členovia Výboru si okrem toho vymenili názory na nedávnu aktualizáciu politiky ochrany súkromia spoločnosti WhatsApp. EDPB bude v súlade so svojím mandátom naďalej uľahčovať túto výmenu informácií medzi orgánmi, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie právnych predpisov o ochrane údajov v celej EÚ.

 

Poznámka pre redaktorov:
Upozorňujeme, že všetky dokumenty prijaté počas plenárneho zasadnutia EDPB musia prejsť potrebnou právnou a jazykovou kontrolou a kontrolou formátovania a na webovom sídle EDPB budú sprístupnené až po ukončení tejto kontroly.

EDPB_Press Release_2021_1