ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων — Τεσσαρακοστή πέμπτη συνεδρίαση ολομέλειας

Wednesday, 3 February, 2021

το ΕΣΠΔ εγκρίνει συστάσεις σχετικά με το άρθρο 36 της οδηγίας για την επιβολή του νόμου, όσον αφορά τα σημεία αναφοράς για την επάρκεια, και εκδίδει γνώμη για τη διοικητική διευθέτηση H3C/PCAOB, δήλωση σχετικά με τη σύμβαση για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και απάντηση στο ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για επιστημονική έρευνα· το ΕΣΠΔ συζητά σχετικά με την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο Whatsapp

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου - Κατά την 45η συνεδρίαση ολομέλειάς του, το ΕΣΠΔ ενέκρινε σειρά εγγράφων. Επίσης, το ΕΣΠΔ συζήτησε σχετικά με την επικαιροποιημένη πολιτική του Whatsapp για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

Το ΕΣΠΔ ενέκρινε συστάσεις σχετικά με τα σημεία αναφοράς για την επάρκεια, βάσει της οδηγίας για την επιβολή του νόμου (στο εξής: οδηγία LED). Το ΕΣΠΔ διασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας LED, που αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιβολής του νόμου. Ο σκοπός των συστάσεων είναι η παροχή καταλόγου στοιχείων που θα πρέπει να εξετάζονται όταν αξιολογείται η επάρκεια τρίτης χώρας βάσει της οδηγίας LED. Το έγγραφο υπενθυμίζει την έννοια και τις διαδικαστικές πτυχές της επάρκειας σύμφωνα με την οδηγία LED και με τη νομολογία του ΔΕΕ και ορίζει τα πρότυπα της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

Το ΕΣΠΔ εξέδωσε γνώμη σχετικά με το σχέδιο διοικητικής διευθέτησης για τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (Ανώτατο Συμβούλιο της Ελεγκτικής Επιτροπής, στο εξής: H3C) και του Public Company Accounting Oversight Board (Εποπτικό Συμβούλιο Λογιστικών Εταιρειών, στο εξής: PCAOB). Η διοικητική αυτή διευθέτηση θα υποβληθεί στη γαλλική εποπτική αρχή για έγκριση σε εθνικό επίπεδο. Η γαλλική εποπτική αρχή θα παρακολουθεί την εφαρμογή της διοικητικής διευθέτησης στην πράξη και, όποτε κρίνεται αναγκαίο, θα αναστέλλει κάθε διαβίβαση που πραγματοποιείται από το H3C, εάν η διοικητική διευθέτηση παύει να παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων ισοδύναμο, ως προς την ουσία, επίπεδο προστασίας.

Το ΕΣΠΔ εξέδωσε δήλωση σχετικά με το σχέδιο διατάξεων πρωτοκόλλου της σύμβασης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Η δήλωση αυτή συμπληρώνει τη συμβολή του ΕΣΠΔ στο σχέδιο δεύτερου πρόσθετου πρωτοκόλλου της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (Σύμβαση της Βουδαπέστης) και ακολουθεί τη δημοσίευση του νέου σχεδίου διατάξεων.

Στη δήλωση αυτή, το ΕΣΠΔ υπενθυμίζει ότι οι διατάξεις που συζητούνται σήμερα είναι πιθανόν να επηρεάσουν τους όρους πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και ζητεί προσεκτικό έλεγχο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων από τα οικεία ευρωπαϊκά και εθνικά θεσμικά όργανα. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί απόλυτη συνέπεια με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το ΕΣΠΔ εξέδωσε την απάντησή του στο ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για επιστημονική έρευνα με έμφαση στην έρευνα που σχετίζεται με την υγεία. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από το ΕΣΠΔ αποτελούν προκαταρκτική θέση για το θέμα αυτό και αποσκοπούν να παράσχουν σαφήνεια όσον αφορά την εφαρμογή του ΓΚΠΔ στον τομέα της επιστημονικής έρευνας σχετικά με την υγεία. Σήμερα, το ΕΣΠΔ καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, στις οποίες θα αναπτύξει εκτενέστερα αυτά τα θέματα.

Τέλος, τα μέλη του ΕΣΠΔ είχαν ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόσφατη επικαιροποίηση της πολιτικής του WhatsApp για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Το ΕΣΠΔ θα εξακολουθήσει να διευκολύνει αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών, με σκοπό να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων σε όλη την ΕΕ, σύμφωνα με την εντολή του.

 

Σημείωση για τους επιμελητές:
Επισημαίνεται ότι όλα τα έγγραφα που εγκρίνονται κατά τη συνεδρίαση ολομέλειας του ΕΣΠΔ υπόκεινται στους αναγκαίους νομικούς και γλωσσικούς ελέγχους, καθώς και στον αναγκαίο έλεγχο μορφοποίησης, και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΕΣΠΔ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών.

EDPB_Press Release_2021_1