Európsky výbor pre ochranu údajov

Európsky výbor pre ochranu údajov – desiate plenárne zasadnutie: voľba nového podpredsedu, odpoveď poslankyni EP In ’t Veldovej, tretie výročné preskúmanie Privacy Shield

Wednesday, 15 May, 2019
EDPB

Brusel 15. máj – Orgány pre ochranu osobných údajov EHP a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorí sa schádzajú v Európskom výbore pre ochranu údajov, sa 14. a 15. mája stretli na svojom desiatom plenárnom zasadnutí. Počas zasadnutia sa diskutovalo o širokom spektre tém.

Voľba nového podpredsedu
Členovia Výboru zvolili za nového podpredsedu Aleida Wolfsena, predsedu holandského dozorného orgánu. V tejto funkcii nahrádza Willema Debeuckelaera, ktorému predsedníčka EDPB Andrea Jelinek poďakovala za odvedenú prácu. Pán Wolfsen bude spolu s ďalším podpredsedom Ventsislavom Karadjovom počas nadchádzajúcich rokov podporovať predsedníčku EDPB v práci pre Výbor. Dr. Jelinek v tejto súvislosti uviedla: „Záujem verejnosti o ochranu údajov je dnes vyšší ako kedykoľvek predtým. Teším sa, že v spolupráci s Aleidom a Ventsislavom nadviažeme dialóg so širšou komunitou zainteresovaných strán v oblasti ochrany údajov.“

Pán Wolfsen dodal: „V nasledujúcich rokoch bude úlohou Výboru poskytovať smerodajné usmernenia a spoľahlivé poradenstvo. Vo funkcii podpredsedu sa postarám o to, aby sme vždy zohľadnili všetky názory a nakoniec poskytli jednotné stanovisko.“

Odpoveď na otázku poslankyne EP Sophie In ’t Veldovej o prepojených vozidlách
EDPB schválil list, ktorým odpovedá na list poslankyne Európskeho parlamentu Sophie In ‘t Veldovej zo 17. apríla 2019 týkajúci sa poskytovania osobných údajov vodičov výrobcovi vozidiel a tretím stranám bez výslovného súhlasu, osobitného a informovaného súhlasu vodiča a bez primeraného právneho základu. EDPB vo svojej odpovedi zdôraznil, že členovia Výboru a ich kolegovia z iných krajín prijali v roku 2017 na ICDPPC uznesenie o ochrane údajov v automatizovaných a prepojených vozidlách a že skupina WP29 prijala svoje stanovisko č. 3/2017 k spracúvaniu osobných údajov v rámci kooperatívnych inteligentných dopravných systémov (C-ITS). Táto otázka sa bude riešiť aj v rámci pracovného programu EDPB na roky 2019 – 2020.

Tretie výročné preskúmanie Privacy Shield
EDPB určil zástupcov pre tretie výročné preskúmanie Privacy Shield. Pri preskúmaní budú Výbor zastupovať Bulharsko, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.