Euroopa Andmekaitsenõukogu

10. täiskogu istungjärk: Uue aseesimehe valimine, vastus Euroopa Parlamendi liikmele In ‘t Veld, kolmas iga-aastane andmekaitseraamistiku Privacy Shield läbivaatamine

Wednesday, 15 May, 2019
EDPB

Brüsselis, 15.mai - Euroopa Andmekaitsenõukogus kokku tulnud EMP andmekaitseasutused ja Euroopa andmekaitseinspektor kohtusid 14. ja 15.mail oma kümnendal täiskogu istungjärgul. Täiskogu istungil arutati laia teemaderingi.
 
Uue aseesimehe valimine

Andmekaitsenõukogu liikmed valisid Hollandi järelevalveasutuse esimehe Aleid Wolfseni uueks nõukogu esimehe asetäitjaks Willem Debeuckelaere’i asemele, keda Euroopa Andmekaitsenõukogu esimees Andrea Jelinek tema töö eest tänas. Hr Wolfseni ja kaas aseesimees Ventsislav Karadjov toetavad Euroopa Andmekaitsenõukogu esimeest tema töös järgmistel aastatel. Dr Jelinek lisas: „Avalik huvi andmekaitse vastu on kõigi aegade kõrgeimal tasemel. Ootan huviga töötamist Aleidi ja Venstislaviga, et kaasata laiema kogukonna andmekaitsesidusrühmi.”

Hr Wolfsen lisas: „Järgmistel aastatel on meie kui andmekaitsenõukogu ülesanne esitada autoriteetseid suuniseid ja usaldusväärset nõu. Ma pean, esimehe asetäitjana, oma vastutuseks  võtta arvesse kõiki arvamusi ja kõneleda lõpuks ühel häälel.”

Vastus Euroopa Parlamendi liikme Sophie In’t Veldi vastu ühendatud sõidukite osas

Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis vastu kirja vastuseks Euroopa Parlamendi liikme Sophie In’t Veldi 17. aprilli 2019. aasta kirjale, milles käsitleti autojuhi isikuandmete jagamist autotootja ja kolmandate isikutega ilma juhi selgesõnalise nõusolekuta, ilma konkreetse ja teadliku nõusolekuta ning ilma piisava õigusliku aluseta. Euroopa Andmekaitsenõukogu rõhutab oma vastuses, et nõukogu liikmed ja nende rahvusvahelised kolleegid võtsid 2017. aastal vastu ICDPPC resolutsiooni automatiseeritud ja ühendatud sõidukite isikuandmete kaitse kohta ning et artikli 29 töörühm võttis vastu arvamuse 3/2017 isikuandmete töötlemise kohta koostoimeliste intelligentsete transpordisüsteemide (C-ITS) kontekstis. Seda küsimust käsitletakse ka vastavalt Euroopa Andmekaitsenõukogu 2019 — 2020. aasta tööprogrammile.

Kolmas iga-aastane andmekaitseraamistiku Privacy Shield läbivaatamine

Euroopa Andmekaitsenõukogu esindajad määrasid programmi Privacy Shield kolmanda iga-aastase läbivaatamise jaoks volitatud esindajad. Austria, Bulgaaria, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari ja Euroopa Andmekaitseinspektor esindavad andmekaitsenõukogu läbivaatamise ajal.