Európsky výbor pre ochranu údajov – 35. plenárna schôdza: Informácia o záväzných vnútropodnikových pravidlách s dozorným orgánom Spojeného kráľovstva ako vedúcim orgánom

23 July 2020

V Bruseli 23. júla – Vzhľadom na nadchádzajúci koniec prechodného obdobia pre brexit Európsky výbor pre ochranu údajov (ďalej len „EDPB“) prijal informáciu obsahujúcu opatrenia, ktoré musia prijať dozorné orgány, držitelia schválených záväzných vnútropodnikových pravidiel a organizácie, ktoré majú vo vzťahu k dozornému orgánu Spojeného kráľovstva otvorené záväzné vnútropodnikové pravidlá na zabezpečenie toho, aby sa tieto záväzné vnútropodnikové pravidlá mohli naďalej používať ako platný nástroj na prenos po skončení prechodného obdobia. Keďže dozorný orgán Spojeného kráľovstva sa už na konci prechodného obdobia nebude považovať za príslušný dozorný orgán podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, rozhodnutia dozorného orgánu Spojeného kráľovstva o schválení takýchto pravidiel prijaté podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov už nebudú mať právne účinky v EHP. Okrem toho pred skončením prechodného obdobia môže byť potrebné zmeniť obsah príslušných záväzných vnútropodnikových pravidiel, keďže tieto záväzné vnútropodnikové pravidlá vo všeobecnosti obsahujú odkazy na právny poriadok Spojeného kráľovstva. To platí aj pre záväzné vnútropodnikové pravidlá, ktoré už boli schválené podľa smernice 94/46/ES.

Držitelia záväzných vnútropodnikových pravidiel, pre ktorých je vedúcim dozorným orgánom dozorný orgán Spojeného kráľovstva, musia zaviesť všetky organizačné opatrenia s cieľom určiť nový vedúci dozorný orgán pre záväzné vnútropodnikové pravidlá v EHP. Táto zmena vedúceho dozorného orgánu pre záväzné vnútropodnikové pravidlá sa bude musieť uskutočniť pred skončením prechodného obdobia pre brexit.

Súčasným žiadateľom o záväzné vnútropodnikové pravidlá sa odporúča, aby zaviedli všetky organizačné opatrenia na určenie nového vedúceho dozorného orgánu pre záväzné vnútropodnikové pravidlá v rámci EHP, a to v dostatočnom predstihu pred skončením prechodného obdobia pre brexit vrátane kontaktovania príslušného dozorného orgánu s cieľom poskytnúť všetky potrebné informácie o tom, prečo sa tento dozorný orgán považuje za nový vedúci dozorný orgán. Nový vedúci dozorný orgán pre záväzné vnútropodnikové pravidlá prevezme žiadosť a formálne začne schvaľovací postup, na ktorý sa vzťahuje stanovisko EDPB. Všetky záväzné vnútropodnikové pravidlá, ktoré schválil dozorný orgán Spojeného kráľovstva podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, si budú vyžadovať, aby nový vedúci dozorný orgán pre záväzné vnútropodnikové pravidlá vydal nové rozhodnutie o schválení pred skončením prechodného obdobia na základe stanoviska EDPB. EDPB takisto schválil prílohu, ktorá obsahuje zoznam prvkov, ktoré sa majú zmeniť v dokumentoch o záväzných vnútropodnikových pravidlách v súvislosti s brexitom.

Týmto dokumentom nie je dotknutá analýza, ktorú v súčasnosti vykonáva EDPB o dôsledkoch rozsudku SDEÚ vo veci DPC/Facebook Ireland a Schrems, pokiaľ ide o záväzné vnútropodnikové pravidlá ako nástroj na prenos.

EDPB_Press Release_2020_13