Европейски комитет за защита на данните

Европейски комитет по защита на данните — тридесет и пето пленарно заседание: Информационна бележка относно задължителните фирмени правила, при които водещ орган е надзорният орган на Обединеното кралство

Thursday, 23 July, 2020

Брюксел, 23 юли — Във връзка с предстоящия край на преходния период на излизането на Обединеното кралство от ЕС, ЕКЗД прие информационна бележка, в която се очертават действията, които трябва да бъдат предприети от надзорните органи (НО), притежателите на одобрени задължителни фирмени правила (ЗФП) и организациите, чиито ЗФП чакат одобрение от НО на Обединеното кралство, за да се гарантира, че тези правила все още могат да се използват като валиден инструмент за предаване след края на преходния период. Тъй като в края на преходния период НО на Обединеното кралство вече няма да отговаря на условията за компетентен НО съгласно ОРЗД, неговите решения за одобрение, взимани в съответствие с ОРЗД, вече няма да имат правно действие в ЕИП. Освен това може да се наложи съдържанието на въпросните правила да бъде изменено преди края на преходния период, тъй като те обикновено съдържат позовавания на правния ред в Обединеното кралство. Това се отнася и за правилата, които вече са одобрени съгласно Директива 94/46/ЕО.

Притежателите на ЗФП, за които НО на Обединеното кралство е водещ надзорен орган, трябва да въведат всички организационни мерки за определяне на нов водещ НО по ЗФП в ЕИП. Промяната на водещия орган по ЗФП трябва да се извърши преди края на преходния период за излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Настоящите кандидати за одобряване на ЗФП се приканват да въведат всички организационни мерки за определяне на нов водещ НО по ЗФП в ЕИП доста преди края на преходния период за излизането на Обединеното кралство от ЕС, включително да се свържат със съответния НО, за да предоставят цялата необходима информация, аргументираща приемането му за новия водещ НО по ЗФП. Новият водещ НО по ЗФП приема заявлението и започва официално процедура за одобрение, след като бъде получено становище от Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД). Всички ЗФП, одобрени от надзорния орган на Обединеното кралство съгласно ОРЗД, ще изискват от новия водещ НО по ЗФП да издаде ново решение за одобрение преди края на преходния период след становище от ЕКЗД. ЕКЗД прие също приложение, съдържащо списък с елементи от свързаните със ЗФП документи, които да бъдат изменени във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Настоящата информационна бележка не засяга анализа, извършван понастоящем от ЕКЗД по отношение на последиците от решението на Съда на ЕС DPC с/у Facebook Ireland и Schrems за ЗФП като инструменти за предаване на данни.

EDPB_Press Release_2020_13