Europejska Rada Ochrony Danych – 35. sesja plenarna: nota informacyjna w sprawie wiążących reguł korporacyjnych, w przypadku których wiodącym organem nadzorczym jest organ nadzorczy Zjednoczonego Królestwa

23 July 2020

Bruksela, 23 lipca – w świetle zbliżającego się końca okresu przejściowego związanego z brexitem EROD przyjęła notę informacyjną przedstawiającą działania, które muszą być podjęte przez organy nadzorcze, podmioty posiadające zatwierdzone wiążące reguły korporacyjne oraz organizacje, których wiążące reguły korporacyjne są w toku rozpatrywania przez organ nadzorczy Zjednoczonego Królestwa  w celu zapewnienia, aby po upływie okresu przejściowego reguły te nadal mogły być stosowane jako obowiązujące narzędzie przekazywania danych. Ponieważ po zakończeniu okresu przejściowego organ nadzorczy Zjednoczonego Królestwa nie będzie się już kwalifikował jako właściwy organ nadzorczy na mocy RODO, decyzje o zatwierdzeniu podjęte przez organ nadzorczy Zjednoczonego Królestwa na mocy RODO nie będą już mieć skutków prawnych w EOG. Dodatkowo treść takich wiążących reguł korporacyjnych może wymagać zmiany przed końcem okresu przejściowego, ponieważ reguły te na ogół zawierają odesłania do porządku prawnego Zjednoczonego Królestwa. Dotyczy to również wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych jeszcze na mocy dyrektywy 94/46/WE.

Podmioty posiadające wiążące reguły korporacyjne, dla których organ nadzorczy Zjednoczonego Królestwa jest wiodącym organem nadzorczym, muszą wprowadzić wszystkie uzgodnienia organizacyjne w celu ustalenia nowego wiodącego organu nadzorczego w sprawie wiążących reguł korporacyjnych w EOG. Zmiana wiodącego organu nadzorczego w sprawie wiążących reguł korporacyjnych musi nastąpić przed końcem okresu przejściowego związanego z brexitem.

Podmioty obecnie wnioskujące o zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych zachęca się do wprowadzenia wszystkich uzgodnień organizacyjnych w celu ustalenia nowego wiodącego organu nadzorczego w sprawie wiążących reguł korporacyjnych w EOG z odpowiednim wyprzedzeniem przed końcem okresu przejściowego związanego z brexitem, w tym do skontaktowania się z danym organem nadzorczym w celu zapewnienia wszystkich niezbędnych informacji o tym, dlaczego dany organ nadzorczy został uznany za nowy wiodący organ nadzorczy w sprawie wiążących reguł korporacyjnych. Organ ten przejmie wniosek i formalnie rozpocznie procedurę zatwierdzenia, która jest przedmiotem opinii EROD. Wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez organ nadzorczy Zjednoczonego Królestwa na mocy RODO będą zawierały wymóg, aby nowy wiodący organ nadzorczy w sprawie wiążących reguł korporacyjnych w EOG wydał nową decyzję zatwierdzającą przed końcem okresu przejściowego, po uzyskaniu opinii EROD. EROD przyjęła także załącznik zawierający listę kontrolną elementów, które należy zmienić w dokumentach dotyczących wiążących reguł korporacyjnych w kontekście brexitu.

Niniejsze nota informacyjna pozostaje bez uszczerbku dla analizy prowadzonej obecnie przez EROD w zakresie konsekwencji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland i Maximillian Schrems dla wiążących reguł korporacyjnych jako narzędzi przekazywania danych.

EROD_Komunikat prasowy_2020_13