Europeiska dataskyddsstyrelsen

Europeiska dataskyddsstyrelsen – 35:e plenarmötet: Informerande not om bindande företagsbestämmelser med Storbritanniens tillsynsmyndighet som ansvarig myndighet

Thursday, 23 July, 2020

Bryssel den 23 juli – Mot bakgrund av det kommande slutet på övergångsperioden för brexit har dataskyddsstyrelsen antagit en informationsnot om åtgärder som tillsynsmyndigheterna, organisationer som fått sina bindande företagsbestämmelser godkända och organisationer som väntar på att deras bindande företagsbestämmelser ska godkännas av den brittiska tillsynsmyndigheten behöver vidta för att se till att dessa bindande företagsbestämmelser kan användas som ett giltigt överföringsverktyg efter att övergångsperioden gått ut. Eftersom den brittiska tillsynsmyndigheten inte längre kommer att vara behörig tillsynsmyndighet enligt den allmänna dataskyddsförordningen när övergångsperioden går ut kommer de beslut om godkännande som denna tillsynsmyndighet fattat enligt denna förordning inte längre att ha rättsverkan i EES. Dessutom kan innehållet i de bindande företagsbestämmelserna i fråga behöva ändras innan övergångsperioden går ut eftersom dessa bestämmelser i allmänhet innehåller hänvisningar till den brittiska rättsordningen. Detta gäller också bindande företagsbestämmelser som redan godkänts enligt direktiv 94/46/EG.

De som fått sina bindande företagsbestämmelser godkända och som har den brittiska tillsynsmyndigheten som ansvarig tillsynsmyndighet för de bindande företagsbestämmelserna behöver införa alla organisatoriska arrangemang som krävs för att utse en ny ansvarig tillsynsmyndighet för bindande företagsbestämmelser i EES. Bytet av ansvarig tillsynsmyndighet för bindande företagsbestämmelser måste ske innan övergångsperioden för brexit går ut.

De vars ansökan om godkännande av bindande företagsbestämmelser ännu inte bifallits uppmuntras att införa alla organisatoriska engagemang som krävs för att utse en ny ansvarig tillsynsmyndighet i EES i god tid innan övergångsperioden för brexit går ut. Detta innefattar att kontakta tillsynsmyndigheten i fråga för att lämna alla nödvändiga uppgifter om varför man vill ha denna tillsynsmyndighet som ny ansvarig tillsynsmyndighet för bindande företagsbestämmelser. Den senare kommer därefter att ta över ansökan och formellt inleda ett godkännandeförfarande som ska bli föremål för ett yttrande från dataskyddsstyrelsen. Alla bindande företagsbestämmelser som godkänts av den brittiska tillsynsmyndigheten kommer att kräva att den nya ansvariga tillsynsmyndigheten för bindande företagsbestämmelser i EES utfärdar ett nytt beslut om godkännande innan övergångsperioden går ut, följt av ett yttrande från dataskyddsstyrelsen. Dataskyddsstyrelsen har också antagit en bilaga med en checklista över saker som ska ändras i dokumenten om bindande företagsbestämmelser i samband med brexit.

Denna informationsnot påverkar inte den analys som dataskyddsstyrelsen för närvarande arbetar med och som handlar om vad Europeiska unionens dom i målet DPC mot Facebook Irland och Schrems innebär för bindande företagsbestämmelser som överföringsverktyg.

EDPB_Pressmeddelande_2020_13