Europos duomenų apsaugos valdyba

Europos duomenų apsaugos valdybos (EDAV) trisdešimt penktoji plenarinė sesija. Informacinis pranešimas apie įmonėms privalomas taisykles, kurias Jungtinės Karalystės priežiūros institucija nustatė veikdama kaip vadovaujančioji institucija

Thursday, 23 July, 2020

Briuselis, liepos 23 d.  Atsižvelgdama į netrukus pasibaigsiantį „Brexit’o“ pereinamąjį laikotarpį, EDAV paskelbė informacinį pranešimą, kuriame aprašomi veiksmai, kurių turi imtis priežiūros institucijos (PI), patvirtintų įmonėms privalomų taisyklių (ĮPT) turėtojai ir organizacijos, kurių ĮPT dar turi patvirtinti Jungtinės Karalystės PI, siekdami užtikrinti, kad šias ĮPT dar būtų galima naudoti kaip galiojančią perdavimo priemonę pasibaigus pereinamajam laikotarpiui. Kadangi pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Jungtinės Karalystės PI nebebus laikoma kompetentinga PI pagal BDAR, Jungtinės Karalystės PI pagal BDAR priimti sprendimai dėl patvirtinimo nebeturės teisinės galios EEE. Be to, atitinkamų ĮPT turinį prieš pasibaigiant pereinamajam laikotarpiui gali prireikti iš dalies pakeisti, nes šiose ĮPT paprastai pateikiamos nuorodos į Jungtinės Karalystės teisinę santvarką. Tą patį galima pasakyti apie pagal Direktyvą 94/46/EB jau patvirtintas ĮPT.

ĮPT turėtojai, kurių Jungtinės Karalystės PI kartu yra ĮPT vadovaujančioji PI, turi parengti visas organizacines taisykles, kad Europos ekonominėje erdvėje (EEE) nustatytų naują ĮPT vadovaujančiąją PI. ĮPT vadovaujančioji PI turi būti pakeista iki „Brexit’ui“ taikomo pereinamojo laikotarpio pabaigos.

Dabartiniai ĮPT pareiškėjai raginami parengti visas organizacines taisykles, siekiant gerokai prieš pasibaigiant „Brexit’o“ pereinamajam laikotarpiui nustatyti naują ĮPT vadovaujančiąją PI EEE šalyse, taip pat susisiekti su atitinkama PI ir pateikti jai visą būtiną informaciją apie priežastis, dėl kurių ši PI laikoma nauja ĮPT vadovaujančiąja PI. Pastaroji PI perims paraišką ir, gavusi EDAV nuomonę, oficialiai pradės patvirtinimo procedūrą. Dėl visų ĮPT, kurias pagal BDAR patvirtino Jungtinės Karalystės PI, nauja EEE ĮPT vadovaujančioji PI prieš pasibaigiant pereinamajam laikotarpiui ir gavusi EDAV nuomonę turės priimti naują patvirtinimo sprendimą. EDAV taip pat patvirtino priedą, kuriame pateikiamas kontrolinių elementų sąrašas, kuriuos PĮT dokumentuose reikia iš dalies pakeisti atsižvelgiant į „Brexit’ą“.

Šis informacinis pranešimas nedaro poveikio EDAV dabar atliekamai ESTT sprendimo DPC  prieš Facebook Ireland ir Schrems pasekmių ĮPT, kaip perdavimo priemonėms, analizei.

EDAV_Pranešimas spaudai_2020_13