Euroopa Andmekaitsenõukogu – 35. täiskogu istung: teave siduvate kontsernisiseste eeskirjade kohta, mille juhtiv asutus on Ühendkuningriigi järelevalveasutus

23 July 2020

Brüssel, 23. juuli – Brexiti üleminekuperioodi peatse lõppemise tõttu võttis Euroopa Andmekaitsenõukogu vastu teabelehe, milles kirjeldatakse meetmeid, mis tuleb võtta järelevalveasutustel, heakskiidetud siduvate kontsernisiseste eeskirjade omanikel ja organisatsioonidel, kelle siduvad kontsernisisesed eeskirjad on menetlemisel Ühendkuningriigi järelevalveasutuses, tagamaks, et neid kontsernisiseseid eeskirju saab kasutada kehtiva edastusvahendina ka pärast üleminekuperioodi lõppu. Kuna Ühendkuningriigi järelevalveasutus ei kvalifitseeru enam isikuandmete kaitse üldmääruse alusel pädeva järelevalveasutusena, ei ole Ühendkuningriigi järelevalveasutuse tehtud heakskiitvad otsused enam EMPs õiguslikult kehtivad. Peale selle võib asjaomaseid siduvaid kontsernisiseseid eeskirju olla vaja muuta enne üleminekuperioodi lõppu, sest need sisaldavad üldjuhul viidet Ühendkuningriigi õiguskorrale. Seda kohaldatakse ka direktiivi 94/46/EÜ alusel juba heakskiidetud siduvatele kontsernisisestele eeskirjadele.

Siduvate kontsernisiseste eeskirjade omanikud, kelle juhtiv järelevalveasutus on Ühendkuningriigi järelevalveasutus, peavad kehtestama organisatsioonilised korrad, et määrata uus siduvate kontsernisiseste eeskirjade juhtiv järelevalveasutus EMPs. Siduvate kontsernisiseste eeskirjade juhtiva järelevalveasutuse muutmine peab toimuma enne Brexiti üleminekuperioodi lõppu.

Praegusel hetkel siduvate kontsernisiseste eeskirjade taotlejatel soovitatakse kehtestada kõik organisatsioonilised korrad, et määrata uus siduvate kontsernisiseste eeskirjade järelevalveasutus EMPs varakult enne Brexiti üleminekuperioodi lõppu, sealhulgas võtta ühendust asjaomase järelevalveasutusega, et anda kogu vajalik teave, miks seda järelevalveasutust kaalutletakse uue juhtiva järelevalveasutusena. Uus siduvate kontsernisiseste eeskirjade juhtiv järelevalveasutus võtab heakskiitmise menetluse üle ja algatab ametlikult Euroopa Andmekaitsenõukogu arvamuse alusel heakskiitmise menetluse. Kõik Ühendkuningriigi järelevalveasutuse heakskiidetud siduvad kontsernisisesed eeskirjad vajavad uue EMPs asuva siduvate kontsernisiseste eeskirjade juhtiva järelevalveasutuse heakskiitvat otsust enne üleminekuperioodi lõppu, vastavalt Euroopa Andmekaitsenõukogu arvamusele. Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis vastu ka lisa, milles on kontroll-loetelu elemendid, mida tuleb muuta siduvates kontsernisisestes eeskirjades seoses Brexitiga.

Käesolev kirjalik teave ei mõjuta praegu Euroopa Andmekaitsenõukogu tehtavat analüüsi Euroopa Liidu Kohtu otsuse tagajärgede kohta kohtuasjas Data Protection Commissioner vs. Facebook Ireland ja Schrems siduvate kontsernisiseste eeskirjade kui edastamisvahendite kohta.

EDPB_pressiteade_2020_13