Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů – třicáté páté plenární zasedání: Informativní poznámka k závazným podnikovým pravidlům, u nichž zastává dozorový úřad Spojeného království roli vedoucího dozorového úřadu

Thursday, 23 July, 2020

Brusel 23. července – S ohledem na blížící se konec přechodného období v rámci brexitu přijal Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) informativní poznámku shrnující opatření, která mají být přijata dozorovými úřady, držiteli schválených závazných podnikových pravidel a organizacemi, jejichž závazná podniková pravidla stále podléhají schválení dozorovým úřadem Spojeného království, a to s cílem zajistit, aby tato závazná podniková pravidla mohla být po uplynutí přechodného období nadále používána jako platný nástroj pro předávání osobních údajů. Vzhledem k tomu, že po uplynutí přechodného období již nebude dozorový úřad Spojeného království považován za příslušný dozorový úřad podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, rozhodnutí o schválení závazných podnikových pravidel přijatá dozorovým úřadem Spojeného království podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů pozbývají v EHP právního účinku. Kromě toho může být před uplynutím přechodného období nutné pozměnit obsah dotčených závazných podnikových pravidel, neboť tato závazná podniková pravidla obecně obsahují odkazy na právní řád Spojeného království. To platí rovněž pro závazná podniková pravidla, která již byla schválena podle směrnice 94/46/ES.

Držitelé závazných podnikových pravidel, jejichž vedoucím dozorovým úřadem pro závazná podniková pravidla je dozorový úřad Spojeného království, musejí zavést veškerá organizační opatření k určení nového vedoucího dozorového úřadu pro závazná podniková pravidla v EHP. Ke změně vedoucího dozorového úřadu pro závazná podniková pravidla bude muset dojít před uplynutím přechodného období v rámci brexitu.

Stávající žadatelé o závazná podniková pravidla se vyzývají, aby v dostatečném předstihu před uplynutím přechodného období v rámci brexitu zavedli veškerá organizační opatření k určení nového vedoucího dozorového úřadu pro závazná podniková pravidla v EHP, a to včetně kontaktování dotčeného dozorového úřadu s cílem poskytnout veškeré nezbytné informace ohledně důvodů, proč je daný dozorový úřad zvažován pro roli nového vedoucího dozorového úřadu pro závazná podniková pravidla. Nový vedoucí dozorový úřad pro závazná podniková pravidla žádost převezme a formálně zahájí postup schvalování s výhradou stanoviska sboru EDPB. U všech závazných podnikových pravidel schválených dozorovým úřadem Spojeného království podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů bude nutné, aby nový vedoucí dozorový úřad pro závazná podniková pravidla v EHP vydal před uplynutím přechodného období nové rozhodnutí o schválení závazných podnikových pravidel, a to na základě stanoviska sboru EDPB. Sbor EDPB přijal rovněž přílohu obsahující kontrolní seznam bodů, které mají být v souvislosti s brexitem pozměněny v dokumentech týkajících se závazných podnikových pravidel.

Touto informativní poznámkou není dotčena analýza, kterou v současné době provádí sbor EDPB ohledně důsledků rozsudku Soudního dvora Evropské unie (SDEU) ve věci Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Limited a Maximillian Schrems týkající se závazných podnikových pravidel jakožto nástrojů pro předávání osobních údajů.

EDPB_Press Release_2020_13