ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων - Τριακοστή πέμπτη σύνοδος ολομέλειας: Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες με την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου ως επικεφαλής αρχή

Thursday, 23 July, 2020

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου — Εν όψει της επικείμενης λήξης της μεταβατικής περιόδου για το Brexit, το ΕΣΠΔ εξέδωσε ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο περιγράφονται οι δράσεις που πρέπει να αναλάβουν οι εποπτικές αρχές (ΕΑ), οι κάτοχοι εγκεκριμένων δεσμευτικών εταιρικών κανόνων (BCR) και οι οργανισμοί που έχουν BCR σε εκκρεμότητα με την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω BCR μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται ως έγκυρο εργαλείο διαβίβασης μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Δεδομένου ότι η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα θεωρείται πλέον αρμόδια ΕΑ στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι αποφάσεις έγκρισης της ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου που θα λαμβάνονται στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ δεν θα παράγουν πλέον έννομα αποτελέσματα στον ΕΟΧ. Επιπλέον, το περιεχόμενο των εν λόγω BCR μπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθεί πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, καθώς οι εν λόγω BCR περιλαμβάνουν γενικά αναφορές στην έννομη τάξη του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό ισχύει επίσης για τους BCR που έχουν ήδη εγκριθεί βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Οι κάτοχοι BCR, οι οποίοι έχουν ως επικεφαλής ΕΑ για τους BCR την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου, πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή όλες τις οργανωτικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για τον προσδιορισμό νέας επικεφαλής ΕΑ για τους BCR στον ΕΟΧ. Η αλλαγή της επικεφαλής ΕΑ για τους BCR θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για το Brexit.

Οι σημερινοί αιτούντες BCR οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή όλες τις οργανωτικές ρυθμίσεις για τον προσδιορισμό νέας επικεφαλής ΕΑ για τους BCR στον ΕΟΧ πολύ πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για το Brexit, καθώς και να επικοινωνήσουν με την εν λόγω ΕΑ για την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η εν λόγω ΕΑ θεωρείται η νέα επικεφαλής ΕΑ για τους BCR. Στη συνέχεια, η νέα αρμόδια επικεφαλής ΕΑ θα επιληφθεί της αίτησης και θα δρομολογήσει επισήμως τη διαδικασία έγκρισης κατόπιν σχετικής γνώμης του ΕΣΠΔ. Για όλους τους BCR που έχουν εγκριθεί από την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ θα απαιτείται η έκδοση νέας απόφασης έγκρισης από τη νέα επικεφαλής ΕΑ για τους BCR στον ΕΟΧ, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, κατόπιν σχετικής γνώμης του ΕΣΠΔ. Το ΕΣΠΔ εξέδωσε επίσης παράρτημα με κατάλογο ελέγχου των στοιχείων που πρέπει να τροποποιηθούν στα έγγραφα BCR στο πλαίσιο του Brexit.

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα καταρτίστηκε με την επιφύλαξη της ανάλυσης την οποία διενεργεί το ΕΣΠΔ επί του παρόντος σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην υπόθεση DPC κατά Facebook Ireland και Schrems για τους BCR ως εργαλεία διαβίβασης.

ΕΣΠΔ_Δελτίο Τύπου_2020_13