Σύσταση 01/2019 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων [άρθρο 39 παράγραφος 4 του κανονι

12 July 2019
Σύσταση 01/2019 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων [άρθρο 39 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725] 253.31 KB
Members: