Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ εκδίδουν κοινή γνωμοδότηση σχετικά με την παράταση της ισχύος του κανονισμού για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ

16 March 2022

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου — Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ εξέδωσαν κοινή γνωμοδότηση σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παράταση της ισχύος των κανονισμών σχετικά με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ (EUDCC) κατά 12 μήνες και για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων, όπως η διεύρυνση των τύπων τεστ COVID που γίνονται δεκτά στο πλαίσιο ταξιδιών εντός της ΕΕ και η διευκρίνιση ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον αριθμό των δόσεων που έχουν χορηγηθεί στον κάτοχο, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο έχουν χορηγηθεί.

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ σημειώνουν ότι η πρόταση δεν μεταβάλλει ουσιωδώς τις υφιστάμενες διατάξεις των κανονισμών όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με την προηγούμενη κοινή γνωμοδότηση σχετικά με τους αρχικούς κανονισμούς για το πιστοποιητικό COVID, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ υπενθυμίζουν ότι η συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων δεν αποτελεί εμπόδιο για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19. Λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα της πιθανής παράτασης της πανδημίας, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ κατανοούν την ανάγκη επέκτασης της εφαρμογής του κανονισμού EUDCC.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην παράταση της διάρκειας ισχύος ενός μέτρου για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19, τα σχετικά επιστημονικά στοιχεία και τα πρόσθετα μέτρα που εφαρμόζονται θα πρέπει να αξιολογούνται τακτικά, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των γενικών αρχών της αποτελεσματικότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν διενήργησε εκτίμηση επιπτώσεων. Επιπλέον, ο κανονισμός EUDCC προβλέπει την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον αντίκτυπο του κανονισμού στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα και στην απαγόρευση των διακρίσεων. Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ πιστεύουν ακράδαντα ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επισυνάψει την εν λόγω έκθεση στην τρέχουσα πρόταση.

Η πρόεδρος του ΕΣΠΔ, κ. Andrea Jelinek, δήλωσε τα εξής: «Οι προτάσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία λόγω του σημαντικού αντικτύπου τους στην προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Κάθε περιορισμός στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της ΕΕ για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης επίδειξης ψηφιακών πιστοποιητικών COVID της ΕΕ, θα πρέπει να αρθεί μόλις το επιτρέψει η επιδημιολογική κατάσταση.»

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, κ. Wojciech Wiewiórowski, δήλωσε τα εξής: «Πρέπει να αξιολογούμε συνεχώς ποια μέτρα παραμένουν αποτελεσματικά, αναγκαία και αναλογικά για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19. Οι αρχές προστασίας των δεδομένων θα πρέπει να εφαρμόζονται και να ενσωματώνονται συνεχώς, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης και τον αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα.»

Η τροποποίηση ορισμένων πεδίων δεδομένων, όπως η διευκρίνιση ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού πρέπει να περιέχουν τον αριθμό των δόσεων που χορηγήθηκαν στον κάτοχο ή η πρόταση να καταστούν οι συμμετέχοντες σε κλινικές δοκιμές για την ανάπτυξη εμβολίων κατά της COVID-19 επιλέξιμοι για πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της COVID-19, φαίνεται να περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο και δεν εγείρει ιδιαίτερες ανησυχίες από την άποψη της προστασίας των δεδομένων. Ωστόσο, το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ υπενθυμίζουν την προηγούμενη θέση τους ότι κάθε τροποποίηση πεδίων δεδομένων ενδέχεται να απαιτεί επαναξιολόγηση των κινδύνων για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ότι μόνο λεπτομερέστερα πεδία δεδομένων που εμπίπτουν στις ήδη καθορισμένες κατηγορίες δεδομένων θα πρέπει να προστίθενται μέσω της έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Το ΕΣΠΔ και ο ΕΕΠΔ θα συνεχίσουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 και, ιδίως, στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μετά το τέλος της πανδημίας.