EDPB a EDPS prijímajú spoločné stanovisko k predĺženiu platnosti nariadenia o digitálnom COVID preukaze EÚ

16 March 2022

Brusel 16. marca – EDPB a EDPS prijali spoločné stanovisko k návrhom Európskej komisie na predĺženie platnosti súčasných nariadení o digitálnom COVID preukaze EÚ (EUDCC) o 12 mesiacov a na zmenu určitých ustanovení, ako je rozšírenie typov testov na ochorenie COVID akceptovaných v súvislosti s cestovaním v rámci EÚ a objasnenie, že potvrdenia o očkovaní by mali obsahovať počet dávok podaných držiteľovi bez ohľadu na členský štát, v ktorom boli podané.

EDPB a EDPS berú na vedomie, že návrhom sa podstatne nemenia existujúce ustanovenia nariadení, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov. V súlade s predchádzajúcim spoločným stanoviskom k pôvodným nariadeniam o COVID preukaze EDPB a EDPS pripomínajú, že dodržiavanie pravidiel ochrany údajov nepredstavuje prekážku v boji proti pandémii COVID-19. Vzhľadom na nepredvídateľnosť možného predĺženia pandémie EDPB a EDPS chápu potrebu predĺžiť platnosť nariadenia o EUDCC.

Keďže cieľom tohto návrhu je predĺžiť trvanie opatrenia zameraného na boj proti pandémii COVID-19, príslušné vedecké dôkazy a zavedené dodatočné opatrenia by sa mali pravidelne posudzovať, aby sa zabezpečilo dodržiavanie všeobecných zásad účinnosti, nevyhnutnosti a proporcionality.

EDPB a EDPS vyjadrujú poľutovanie nad tým, že Komisia nevykonala žiadne posúdenie vplyvu. Okrem toho sa v nariadení o EUDCC stanovuje povinnosť Európskej komisie predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o vplyve nariadenia na uľahčenie voľného pohybu, základných práv a nediskriminácie. EDPB a EDPS sa pevne domnievajú, že Komisia by mala túto správu pripojiť k predkladanému návrhu.

Predsedníčka EDPB Andrea Jelinek uviedla: „Tieto návrhy sú zvlášť dôležité vzhľadom na ich významný vplyv na ochranu práv a slobôd jednotlivcov. Akékoľvek obmedzenie voľného pohybu osôb v rámci EÚ s cieľom obmedziť šírenie ochorenia COVID-19 vrátane požiadavky predložiť digitálne COVID preukazy EÚ by sa malo zrušiť hneď, ako to epidemiologická situácia umožní.“

EDPS Wojciech Wiewiórowski uviedol: „Musíme neustále prehodnocovať, ktoré opatrenia sú v boji proti pandémii COVID-19 naďalej účinné, potrebné a primerané. Mali by v nich neustále platiť a byť do nich zahrnuté zásady ochrany údajov a zároveň by mali náležite zohľadňovať vývoj epidemiologickej situácie a vplyv na základné práva.“

Zdá sa, že zmena určitých údajových polí, napríklad objasnenie, že potvrdenia o očkovaní majú obsahovať počet dávok podaných držiteľovi, alebo návrh, aby účastníci klinického skúšania na vývoj vakcín proti ochoreniu COVID-19 boli oprávnení získať potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, sa obmedzuje na nevyhnutne potrebné záležitosti a z hľadiska ochrany údajov nevyvoláva osobitné obavy. EDPB a EDPS však pripomínajú svoje predchádzajúce stanovisko, že akákoľvek zmena údajových polí si môže vyžadovať prehodnotenie rizík pre základné práva a že prijatím delegovaných aktov by sa mali doplniť len podrobnejšie údajové polia, ktoré patria do už vymedzených kategórií údajov. EDPB a EDPS budú naďalej venovať osobitnú pozornosť vývoju pandémie COVID-19, a najmä používaniu osobných údajov po skončení pandémie.