EDPB en EDPS brengen gezamenlijk advies uit over de verlenging van de verordening inzake het digitaal EU-covidcertificaat

16 March 2022

Brussel, 16 maart - De EDPB en de EDPS hebben een gezamenlijk advies uitgebracht over de voorstellen van de Europese Commissie tot verlenging van de huidige verordeningen inzake het digitale EU-covidcertificaat met 12 maanden en tot wijziging van een aantal bepalingen. Zo worden meer soorten COVID-tests aanvaard in het kader van reizen binnen de EU en wordt verduidelijkt dat op vaccinatiecertificaten het aantal aan de houder toegediende doses moet worden vermeld, ongeacht de lidstaat waar ze zijn toegediend.

De EDPB en de EDPS nemen er nota van dat het voorstel de bestaande bepalingen van de verordeningen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet wezenlijk wijzigt. Overeenkomstig het vorige gezamenlijke advies over de oorspronkelijke verordeningen inzake het COVID-certificaat herinneren de EDPB en de EDPS eraan dat de naleving van de gegevensbeschermingsregels hand in hand kan gaan met de bestrijding van de COVID-19-pandemie. Gezien de onvoorspelbaarheid van het verloop van de pandemie hebben de EDPB en de EDPS er begrip voor dat de verordeningen moeten worden verlengd.

Het wetenschappelijke bewijs en de bestaande aanvullende maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie moeten echter regelmatig worden beoordeeld om ervoor te zorgen dat de algemene beginselen van doeltreffendheid, noodzakelijkheid en evenredigheid in acht worden genomen.

De EDPB en de EDPS betreuren het dat de Commissie geen effectbeoordeling heeft uitgevoerd. Volgens de verordening inzake het digitaal EU-covidcertificaat moet de Europese Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag indienen over de gevolgen van de verordening voor het vrije verkeer, de grondrechten en non-discriminatie. De EDPB en de EDPS dringen er met klem op aan dat de Commissie dit verslag bij het huidige voorstel voegt.

Andrea Jelinek, voorzitter van de EDPB: “Deze voorstellen zijn van bijzonder belang vanwege de grote impact op de bescherming van de rechten en vrijheden van personen. Beperkingen van het vrije verkeer binnen de EU om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, alsmede de verplichting om een digitaal EU-covidcertificaat te overleggen, moeten meteen worden opgeheven zodra de epidemiologische situatie dat toelaat.”

Wojciech Wiewiórowski, toezichthouder bij de EDPS: “Wij moeten voortdurend evalueren welke maatregelen doeltreffend, noodzakelijk en evenredig blijven in de strijd tegen de COVID-19-pandemie. De gegevensbeschermingsbeginselen moeten voortdurend worden toegepast en geïntegreerd, waarbij terdege rekening moet worden gehouden met de ontwikkeling van de epidemiologische situatie en de impact op de grondrechten.”

Met dit voorstel worden bepaalde gegevensvelden van het certificaat aangepast, bijvoorbeeld wat betreft de vermelding van het aantal toegediende doses, en komen ook deelnemers aan klinische proeven voor de ontwikkeling van COVID-19-vaccins in aanmerking voor een vaccinatiecertificaat. Deze wijzigingen lijken beperkt te blijven tot wat strikt noodzakelijk is en geven geen aanleiding tot bijzondere bezorgdheid vanuit het oogpunt van gegevensbescherming. De EDPB en de EDPS herinneren echter aan hun eerdere standpunt dat een evaluatie van de risico’s voor de grondrechten nodig kan zijn voor elke wijziging van gegevensvelden en dat alleen meer gedetailleerde gegevensvelden die onder de reeds gedefinieerde gegevenscategorieën vallen, mogen worden toegevoegd door middel van de vaststelling van gedelegeerde handelingen. De EDPB en de EDPS zullen bijzondere aandacht blijven besteden aan de ontwikkeling van de COVID-19-pandemie en met name aan het gebruik van persoonsgegevens na afloop daarvan.