Evropský sbor pro ochranu osobních údajů a evropský inspektor ochrany údajů přijímají společné stanovisko k prodloužení použitelnosti nařízení o digitálním certifikátu EU COVID

16 March 2022

Brusel 16. března – Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) a evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) přijali společné stanovisko k návrhům Evropské komise na prodloužení použitelnosti stávajících nařízení o digitálním certifikátu EU COVID o 12 měsíců a na změnu některých ustanovení, jako je rozšíření druhů testů na COVID přijímaných v souvislosti s cestováním v rámci EU a vyjasnění ohledně toho, že certifikáty o očkování by měly uvádět počet dávek, které byly držiteli certifikátu podány, a to bez ohledu na členský stát, v němž byly podány.

EDPB a EIOÚ berou na vědomí, že návrh podstatně nemění stávající ustanovení dotčených nařízení, pokud jde o zpracování osobních údajů. V souladu s předchozím společným stanoviskem k původním nařízením o certifikátu COVID EDPB a EIOÚ připomínají, že dodržování pravidel pro ochranu údajů nepředstavuje překážku pro boj proti pandemii COVID‑19. Vzhledem k nepředvídatelnosti možného pokračování pandemie chápou EDPB a EIOÚ potřebu prodloužit použitelnost nařízení o digitálním certifikátu EU COVID.

Jelikož však má tento návrh za cíl prodloužit dobu trvání opatření pro boj proti pandemii COVID-19, měly by být pravidelně posuzovány příslušné vědecké důkazy a další zavedená opatření, aby se zajistilo dodržování obecných zásad účinnosti, nezbytnosti a proporcionality.

EDPB a EIOÚ vyjadřují politování nad tím, že Komise neprovedla posouzení dopadů. Kromě toho nařízení o digitálním certifikátu EU COVID ukládá Evropské komisi povinnost předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o dopadu tohoto nařízení na usnadnění volného pohybu, základní práva a zákaz diskriminace. EDPB a EIOÚ zastávají názor, že by Komise měla tuto zprávu připojit ke stávajícímu návrhu.

Předsedkyně Evropského sboru pro ochranu osobních údajů Andrea Jelineková uvedla: „Tyto návrhy jsou velmi významné vzhledem ke svému zásadnímu dopadu na ochranu práv a svobod jednotlivců. Jakékoli omezení volného pohybu osob v rámci EU s cílem omezit šíření onemocnění COVID-19, včetně požadavku na předkládání digitálních certifikátů EU COVID, by mělo být zrušeno, jakmile to epidemiologická situace dovolí.“

Evropský inspektor ochrany údajů Wojciech Wiewiórowski doplnil: „Musíme průběžně vyhodnocovat, která opatření jsou v boji proti pandemii COVID-19 i nadále účinná, nezbytná a přiměřená. Zásady ochrany údajů by měly být soustavně uplatňovány a začleňovány, s náležitým přihlédnutím k vývoji epidemiologické situace a dopadu na základní práva.

Úprava některých datových polí, jako například vyjasnění ohledně toho, že certifikáty o očkování mají uvádět počet dávek podaných držiteli, nebo návrh, aby na certifikát o očkování proti COVID-19 měli nárok účastníci klinických hodnocení zaměřených na vývoj očkovacích látek proti COVID-19, se zdá být omezena na to, co je nezbytně nutné, a nevyvolává zvláštní obavy z hlediska ochrany údajů. EDPB a EIOÚ však připomínají své předchozí stanovisko, že jakákoli úprava datových polí může vyžadovat nové hodnocení rizik pro základní práva a že prostřednictvím přijímání aktů v přenesené pravomoci by měla být doplňována pouze podrobnější datová pole, která spadají do již definovaných kategorií údajů. EDPB a EIOÚ budou i nadále věnovat zvláštní pozornost vývoji pandemie COVID-19, a zejména používání osobních údajů po skončení pandemie.