Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu antoivat yhteisen lausunnon EU:n digitaalista koronatodistusta koskevan asetuksen voimassaolon jatkamisesta

16 March 2022

Bryssel 16. maaliskuuta – Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu ovat antaneet yhteisen lausunnon Euroopan komission ehdotuksista jatkaa EU:n digitaalista koronatodistusta (EUDCC) koskevien nykyisten asetusten voimassaoloa 12 kuukaudella ja muuttaa tiettyjä säännöksiä, kuten matkustuksen yhteydessä hyväksyttyjen koronatestityyppien laajentamista sekä sen selventämistä, että rokotustodistusten tulisi sisältää saatujen rokoteannosten määrä riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa ne on annettu.

Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu panevat merkille, että ehdotuksella ei olennaisesti muuteta asetusten nykyisiä henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä. Koronatodistusta koskevista alkuperäisistä asetuksista annetun aiemman yhteisen lausunnon mukaisesti Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu muistuttavat, että tietosuojasääntöjen noudattaminen ei muodosta estettä koronaviruspandemian torjumiselle. Koska pandemian mahdollista jatkumista ei voida ennakoida, Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu ymmärtävät, että EUDCC-asetuksen sovellettavuutta on tarpeen laajentaa.

Koska tämän ehdotuksen tarkoituksena on pidentää koronaviruspandemiaa torjuvan toimenpiteen kestoa, tieteellistä näyttöä ja käytössä olevia lisätoimenpiteitä olisi kuitenkin arvioitava säännöllisesti, jotta tehokkuuden, tarpeellisuuden ja oikeasuhteisuuden periaatteiden noudattaminen voidaan varmistaa.

Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu pitävät valitettavana, että komissio ei ole tehnyt tietosuojan vaikutustenarviointia. Lisäksi annetussa asetuksessa säädetään EU:n komission velvollisuudesta antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle raportti asetuksen vaikutuksesta vapaan liikkuvuuden, perusoikeuksien ja syrjimättömyyden helpottamiseen. Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu ovat vahvasti sitä mieltä, että komission tulisi liittää tämä raportti ehdotukseen.

Euroopan tietosuojaneuvoston puheenjohtaja Andrea Jelinek totesi, että ”Nämä ehdotukset ovat erityisen tärkeitä, koska niillä on merkittävä vaikutus yksilöiden oikeuksien ja vapauksien suojeluun. Kaikki henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevat rajoitukset koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi, mukaan lukien vaatimus EU:n digitaalisten covid-todistusten esittämisestä, olisi poistettava heti, kun epidemiologinen tilanne sen sallii.”

Euroopan tietosuojavaltuutetun Wojciech Wiewiórowskin mukaan ”Meidän on jatkuvasti arvioitava, mitkä toimenpiteet ovat edelleen tehokkaita, tarpeellisia ja oikeasuhteisia koronaviruspandemian torjunnassa. Tietosuojaperiaatteita tulisi soveltaa ja yhtenäistää jatkuvasti ottaen huomioon epidemiologisen tilanteen kehittyminen ja vaikutus perusoikeuksiin.”

Tiettyjen tietokenttien muuttaminen vaikuttaa rajoittuvan ehdottoman välttämättömiin muutoksiin, eikä aiheuta erityisiä huolenaiheita tietosuojan kannalta.  Muutoksiin sisältyy esimerkiksi selvennys siitä, että rokotustodistus sisältäisi saatujen rokoteannosten määrän, ja ehdotus, jonka mukaan covid-19-rokotteiden kehittämistä varten kliinisiin lääketutkimuksiin osallistujat voisivat saada koronarokotustodistuksen. Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu muistuttavat kuitenkin aiemmasta kannastaan, jonka mukaan tietokenttien muuttaminen saattaa edellyttää perusoikeuksiin kohdistuvien riskien uudelleenarviointia. Lisäksi delegoitujen säädösten kautta lisättävien yksityiskohtaisempien tietokenttien tietojen tulisi kuulua jo määriteltyihin tietoluokkiin. Euroopan tietosuojaneuvosto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu kiinnittävät edelleen erityistä huomiota koronaviruspandemian kehitykseen ja erityisesti henkilötietojen käyttöön pandemian päättymisen jälkeen.