ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

France

Filters

Opinion 13/2019 on the draft list of the competent supervisory authority of France regarding the processing operations exempt from the requirement of a data protection impact assessment (Article 35(5) GDPR)

12 July 2019
Γνώμη 13/2019 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Γαλλίας για τις πράξεις επεξεργασίας που απαλλάσσονται από την απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων (άρθρο 35 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ)  301.26 KB

Opinion 9/2018 France SAs DPIA List

03 October 2018
Γνώμη 9/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Γαλλίας  181.92 KB