Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor võtavad vastu ühisarvamuse ELi digitaalse COVID-tõendi määruse pikendamise kohta

16 March 2022

Brüssel, 16. märts – Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor võtsid vastu ühisarvamuse Euroopa Komisjoni ettepanekute kohta pikendada ELi digitaalset COVID-tõendit käsitlevaid kehtivaid määrusi 12 kuu võrra ja muuta teatavaid sätteid, näiteks laiendada ELis reisimisel aktsepteeritud COVIDi testide liike ja selgitada, et vaktsineerimistõendid peaksid sisaldama selle omanikule manustatud dooside arvu, olenemata sellest, millises liikmesriigis neid manustati.

Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor võtavad teadmiseks, et ettepanek ei muuda oluliselt määruste kehtivaid sätteid isikuandmete töötlemise kohta. Kooskõlas eelmise ühisarvamusega esialgsete COVID-tõendite määruste kohta tuletavad Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor meelde, et andmekaitse-eeskirjade järgimine ei takista COVID-19 pandeemiaga võitlemist. Võttes arvesse pandeemia võimaliku pikendamise ettearvamatust, mõistavad Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor vajadust laiendada ELi koordineerimiskeskuse määruse kohaldatavust.

Kuna käesoleva ettepaneku eesmärk on pikendada COVID-19 pandeemia vastu võitlemise meetme kestust, tuleks asjakohaseid teaduslikke tõendeid ja kehtivaid lisameetmeid korrapäraselt hinnata, et tagada tõhususe, vajalikkuse ja proportsionaalsuse üldpõhimõtete järgimine.

Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor avaldavad kahetsust, et komisjon ei teinud mõjuhinnangut. Lisaks on Euroopa Komisjonil kohustus esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne määruse mõju kohta vaba liikumise hõlbustamisele, põhiõigustele ja mittediskrimineerimisele. Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor on kindlalt seisukohal, et komisjon peaks lisama käesoleva aruande käesolevale ettepanekule.

Andmekaitsenõukogu eesistuja Andrea Jelinek sõnas: „Kõnealused ettepanekud on eriti olulised, kuna neil on suur mõju üksikisikute õiguste ja vabaduste kaitsele. Kõik isikute vaba liikumise piirangud ELis COVID-19 leviku piiramiseks, sealhulgas nõue esitada ELi digitaalsed COVID-tõendid, tuleks kaotada niipea, kui epidemioloogiline olukord seda võimaldab.“

Euroopa andmekaitseinspektori Wojciech Wiewiórowski sõnul: „Peame pidevalt hindama, millised meetmed on COVID-19 pandeemia vastases võitluses jätkuvalt tõhusad, vajalikud ja proportsionaalsed. Andmekaitsepõhimõtteid tuleks pidevalt kohaldada ja integreerida, võttes nõuetekohaselt arvesse epidemioloogilise olukorra arengut ja mõju põhiõigustele.“

Teatavate andmeväljade muutmine, näiteks selgitus, et vaktsineerimistõendid peavad sisaldama müügiloa omanikule manustatud dooside arvu, või ettepanek muuta COVID-19 vaktsiinide väljatöötamiseks tehtavates kliinilistes uuringutes osalejad COVID-19 vaktsineerimistõendi saamise tingimustele vastavaks, näib piirduvat rangelt vajalikuga ega tekita andmekaitse seisukohast erilist muret. Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor tuletavad siiski meelde oma varasemat seisukohta, et andmeväljade muutmine võib nõuda põhiõigusi ähvardavate ohtude ümberhindamist ning et delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisega tuleks lisada ainult üksikasjalikumad andmeväljad, mis kuuluvad juba määratletud andmekategooriatesse. Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor pööravad jätkuvalt erilist tähelepanu COVID-19 pandeemia arengule ja eelkõige isikuandmete kasutamisele pärast pandeemia lõppu.