EDAV ir EDAPP priėmė bendrą nuomonę dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo reglamento galiojimo pratęsimo

16 March 2022

Briuselis, kovo 16 d. EDAV ir EDAPP priėmė bendrą nuomonę dėl Europos Komisijos pasiūlymų pratęsti dabar galiojančių reglamentų dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo (EUDCC) galiojimą 12 mėnesių ir iš dalies pakeisti tam tikras nuostatas, pavyzdžiui, išplėsti COVID tyrimų, pripažįstamų keliaujant ES, rūšių sąrašą ir nustatyti, kad skiepijimo pažymėjimuose turėtų būti nurodytas jo turėtojo gautų dozių skaičius, neatsižvelgiant į tai, kurioje valstybėje narėje jie buvo sušvirkšti.

EDAV ir EDAPP atkreipia dėmesį į tai, kad pasiūlymu iš esmės nekeičiamos galiojančios reglamentų nuostatos dėl asmens duomenų tvarkymo. Atsižvelgdami į ankstesnę bendrą nuomonę dėl pradinių COVID pažymėjimų reglamentų, EDAV ir EDAPP primena, kad duomenų apsaugos taisyklių laikymasis nėra kliūtis kovojant su COVID-19 pandemija. Atsižvelgdami į tai, kad neįmanoma įvertinti, kiek užtruks pandemija, EDAV ir EDAPP nusprendė, kad reikia pratęsti ESDCC reglamento taikymo laikotarpį.

Tačiau, kadangi šiuo pasiūlymu siekiama pratęsti kovos su COVID-19 pandemija priemonės taikymo laikotarpį, turėtų būti reguliariai peržiūrimi šios srities moksliniai faktai ir taikomos papildomos priemonės, taip užtikrinant, kad būtų laikomasi bendrųjų veiksmingumo, būtinumo ir proporcingumo principų.

EDAV ir EDAPP apgailestauja, kad Komisija neatliko poveikio vertinimo. Be to, EUDCC reglamente nustatyta ES Komisijos pareiga pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl reglamento poveikio sudarant palankesnes sąlygas laisvam judėjimui, pagrindinėms teisėms ir nediskriminavimui. EDAV ir EDAPP yra tvirtos nuomonės, kad Komisija turėtų pridėti šią ataskaitą prie dabartinio pasiūlymo.

EDAV Pirmininkė Andrea Jelinek sakė: „Šie pasiūlymai yra ypač svarbūs, nes turi didelį poveikį žmonių teisių ir laisvių apsaugai. Visi laisvo asmenų judėjimo ES apribojimai siekiant stabdyti COVID-19 plitimą, įskaitant reikalavimą pateikti ES skaitmeninius COVID pažymėjimus, turėtų būti panaikinti, kai tik tai leis epidemiologinė padėtis.“

EDAPP priežiūros pareigūnas Wojciechas Wiewiórowskis pridūrė: „Turime nuolat vertinti, kurios priemonės dar veiksmingos, būtinos ir proporcingos kovojant su COVID-19 pandemija. Duomenų apsaugos principai turėtų būti taikomi nuolat ir taikant integravimo principą, tinkamai atsižvelgiant į epidemiologinės padėties pokyčius ir poveikį pagrindinėms teisėms.

Tam tikrų duomenų laukelių pakeitimas, pavyzdžiui, paaiškinimas, kad skiepijimo pažymėjimuose turi būti nurodytas jo turėtojui suleistų dozių skaičius, arba pasiūlymas nustatyti, kad COVID-19 vakcinų kūrimo klinikinių tyrimų dalyviams gali būti išduotas skiepijimo nuo COVID-19 pažymėjimas, apsiriboja tik tuo, kas tikrai būtina, ir nekelia didesnių abejonių duomenų apsaugos požiūriu. Tačiau EDAV ir EDAPP primena savo ankstesnę poziciją, kad dėl bet kokių duomenų laukelių pakeitimų gali reikėti iš naujo įvertinti riziką pagrindinėms teisėms ir kad priimant deleguotuosius aktus turėtų būti įtraukti tik tokie išsamesni duomenų laukeliai, kurie yra priskiriami jau apibrėžtoms duomenų kategorijoms. EDAV ir EDAPP toliau skirs įdėmiai stebės COVID-19 pandemijos pokyčius ir visų pirma tai, kaip asmens duomenys bus naudojami pasibaigus pandemijai.