ЕКЗД и ЕНОЗД приемат съвместно становище относно удължаването на срока на действие на Регламента за Цифровия COVID сертификат на ЕС

16 March 2022

Брюксел, 16 март — ЕКЗД и ЕНОЗД приеха съвместно становище относно предложенията на Европейската комисия за удължаване на срока на действащите регламенти за Цифровия COVID сертификат на ЕС с 12 месеца и за изменение на определени разпоредби, като например разширяване на видовете тестове за COVID, които да се признават при пътуванията в рамките на ЕС, и поясняване, че сертификатите за ваксинация следва да съдържат броя на дозите, сложени на притежателя на сертификата, независимо от държавата членка, в която те са сложени.

ЕКЗД и ЕНОЗД отбелязват, че предложението не изменя съществено съществуващите разпоредби на регламентите, що се отнася до обработването на лични данни. В съответствие с предходното съвместно становище относно първоначалните регламенти за COVID сертификата, ЕКЗД и ЕНОЗД припомнят, че спазването на правилата за защита на данните не представлява пречка за борбата с пандемията от COVID-19. Тъй като не може да се предвиди дали пандемията ще продължи, ЕКЗД и ЕНОЗД разбират необходимостта от удължаване на срока на прилагане на Регламента за Цифровия COVID сертификат на ЕС.

Тъй като обаче това предложение има за цел да бъде удължен срокът на действие на мярка за борба с пандемията от COVID-19, съответните научни доказателства и въведените допълнителни мерки следва да бъдат редовно оценявани, за да се гарантира спазването на общите принципи на ефективност, необходимост и пропорционалност.

ЕКЗД и ЕНОЗД изразяват съжаление, че Комисията не е извършила оценка на въздействието. Освен това, Регламентът за Цифровия COVID сертификат на ЕС предвижда задължение за Европейската комисия да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад относно въздействието на Регламента върху улесняването на свободното движение, основните права и недискриминацията. ЕКЗД и ЕНОЗД категорично считат, че Комисията следва да приложи този доклад към настоящото предложение.

Председателката на ЕКЗД Андреа Йелинек заяви: Тези предложения са от особено значение поради голямото им въздействие върху защитата на правата и свободите на лицата. Всяко ограничение на свободното движение на лицата в рамките на ЕС с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, включително изискването за представяне на Цифрови COVID сертификати на ЕС, следва да бъде премахнато веднага щом епидемиологичната обстановка го позволи.

Войчех Виевиоровски, ЕНОЗД, заяви: Трябва непрекъснато да преценяваме кои мерки остават ефективни, необходими и пропорционални в борбата с пандемията от COVID-19. Принципите за защита на данните следва да се прилагат и интегрират постоянно, като се отчитат надлежно развитието на епидемиологичната обстановка и въздействието върху основните права.

Промяната на определени полета за данни, като например пояснението, че сертификатите за ваксинация трябва да съдържат броя на дозите, сложени на притежателя на сертификата, или предложението участниците в клинични изпитвания за разработването на ваксини срещу COVID-19 да отговарят на условията за получаване на сертификат за ваксинация срещу COVID-19 изглежда са ограничени до строго необходимото и не пораждат особени опасения от гледна точка на защитата на данните. ЕКЗД и ЕНОЗД припомнят обаче предишното си становище, че всяка промяна в полетата за данни може да наложи повторна оценка на рисковете за основните права и че чрез приемането на делегирани актове може само да се разширява обема на вече определените категории данни, които се вписват в полетата. ЕКЗД и ЕНОЗД ще продължат да обръщат специално внимание на развитието на пандемията от COVID-19, и по-специално на използването на личните данни след края на пандемията.