Európsky výbor pre ochranu údajov prijal rozhodnutie podľa čl. 65 týkajúce sa WhatsApp Ireland

28 July 2021 EDPB

Brusel 28. júla - Na svojej poslednej plenárnej schôdzi Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) schválil rozhodnutie o riešení sporu na základe článku 65 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Záväzným rozhodnutím sa rieši nedostatočný konsenzus o určitých aspektoch návrhu rozhodnutia írskeho dozorného orgánu ako vedúceho dozorného orgánu, týkajúceho sa WhatsApp Ireland Ltd (ďalej len „WhatsApp IE“) a následných námietok od niekoľkých dotknutých dozorných orgánov.

Vedúci dozorný orgán vydal návrh rozhodnutia na základe vyšetrovania z vlastného podnetu vo veci spoločnosti WhatsApp IE zameraného nato, či WhatsApp IE dodržiava povinnosti týkajúce sa transparentnosti podľa článkov 12, 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Vedúci dozorný orgán predložil 24. decembra 2020 návrh rozhodnutia dotknutým dozorným orgánom v súlade s článkom 60 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Dotknuté dozorné orgány vyjadrili svoje námietky podľa článku 60 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, týkajúce sa okrem iného zisteného porušenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov, skutočnosti, že určité dotknuté údaje sa mali považovať za osobné údaje a že sa nimi malo príslušne zaobchádzať, ako aj vhodnosti pripravovaných nápravných opatrení.

Írsky dozorný orgán nedokázal dosiahnuť konsenzus, pokiaľ ide o námietky dotknutých dozorných orgánov, a preto sa obrátil na Výbor s tým, že nezohľadní námietky. Írsky dozorný orgán potom postúpil námietky EDPB, aby ten rozhodol podľa článku 66 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, čím inicioval postup riešenia sporu.

Dnes vydal vEDPB záväzné rozhodnutie. Predmetom rozhodnutia je, či sú námietky „relevantné a odôvodnené“, ako je to vymedzené v článku 4 ods. 24 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. EDPB v dohľadnej dobe formálne oznámi svoje rozhodnutie dotknutým dozorným orgánom.

Írsky dozorný orgán prijme svoje konečné rozhodnutie na základe rozhodnutia EDPB, ktoré bude určené prevádzkovateľovi, a to bez zbytočného odkladu a najneskôr jeden mesiac po tom, ako EDPB oznámi svoje rozhodnutie. EDPB bez zbytočného odkladu zverejní rozhodnutie na svojom webovom sídle potom, ako írsky dozorný orgán oznámi svoje vnútroštátne rozhodnutie prevádzkovateľovi.

Poznámky pre redaktorov:

Ďalšie informácie o postupe podľa článku 65 sa nachádzajú v časti Časté otázky