Euroopa Andmekaitsenõukogu võtab vastu artikli 65 kohase otsuse WhatsApp Irelandi kohta

28 July 2021

Brüssel, 28. juuli – Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis oma viimasel täiskogu istungil vastu vaidluste lahendamise otsuse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 65 alusel. Siduva otsusega püütakse lahendada üksmeele puudumist Iirimaa (IE) järelevalveasutuse kui juhtiva järelevalveasutuse (LSA) poolt WhatsApp Ireland Ltd. (WhatsApp IE) kohta esitatud otsuse eelnõu teatavaid aspekte ning mitme asjaomase järelevalveasutuse esitatud järgnevaid vastuväiteid.

Juhtiv järelevalveasutus esitas otsuse eelnõu pärast WhatsApp IE omal algatusel uurimist  seoses sellega, kas WhatsApp IE täitis oma läbipaistvuskohustusi vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitele 12, 13 ja 14. Juhtiv järelevalveasutus edastas 24. detsembril 2020 kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 60 lõikega 3 oma otsuse eelnõu asjaomastele järelevalveasutustele.

Asjaomased järelevalveasutused esitasid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 60 lõike 4 kohaselt vastuväiteid muu hulgas isikuandmete kaitse üldmääruse tuvastatud rikkumiste kohta,  kas konkreetseid andmeid tuleks käsitada isikuandmetena ja selle tagajärgede kohta, ning kavandatavate parandusmeetmete asjakohasuse kohta.

IE järelevalveasutus ei suutnud jõuda üksmeelele, olles kaalunud asjaomaste järelevalveasutuste vastuväiteid, ning teatas sellest tulenevalt andmekaitsenõukogule, et ta ei järgi vastuväiteid. Sellest tulenevalt esitas IE järelevalveasutus need vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 65 lõike 1 punktile a Euroopa Andmekaitsenõukogule otsuse tegemiseks, algatades seega vaidluste lahendamise menetluse.

Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis täna vastu siduva otsuse. Otsuses käsitletakse nende vastuväidete põhjendatust, mis leiti olevat „asjakohased ja põhjendatud“ kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 lõike 24 nõuetega. Euroopa Andmekaitsenõukogu teatab oma otsusest peagi ametlikult asjaomastele järelevalveasutustele.

IE järelevalveasutus võtab andmekaitsenõukogu otsuse alusel põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt ühe kuu jooksul pärast seda, kui andmekaitsenõukogu on oma otsuse teatavaks teinud, vastu vastutavale töötlejale adresseeritud lõpliku otsuse. Euroopa Andmekaitsenõukogu avaldab oma otsuse andmekaitsenõukogu veebisaidil põhjendamatu viivituseta pärast seda, kui IE järelevalveasutus on teavitanud vastutavat töötlejat oma otsusest. 

Märkus toimetajatele:

Lisateavet artikli 65 kohase menetluse kohta leiate korduma kippuvatest küsimustest.