Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi artiklan 65 mukaisen päätöksen WhatsAppia koskien

28 July 2021

Bryssel 28. heinäkuuta – Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi viimeisimmässä täysistunnossaan kiistanratkaisupäätöksen yleisen tietosuoja-asetuksen 65 artiklan perusteella. Sitovalla päätöksellä pyritään ratkaisemaan erimielisyys Irlannin valvontaviranomaisen johtavana valvontaviranomaisena WhatsApp Ireland Ltd:tä (WhatsApp IE) koskevan päätösluonnoksen tietyistä näkökohdista ja useiden asianomaisten valvontaviranomaisten esittämistä vastalauseista.

Johtava valvontaviranomainen antoi päätösluonnoksen WhatsApp IE:tä koskevan oma-aloitteisen tutkinnan jälkeen siitä, täyttikö WhatsApp IE yleisen tietosuoja-asetuksen 12 ja 13 artiklan ja 14 artiklan mukaiset avoimuusvelvoitteensa. Johtava valvontaviranomainen toimitti 24. joulukuuta 2020 päätösluonnoksensa osallistuville valvontaviranomaisille yleisen tietosuoja-asetuksen 60 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Osallistuvat valvontaviranomaiset esittivät yleisen tietosuoja-asetuksen 60 artiklan 4 kohdan nojalla vastalauseita, jotka koskivat muun muassa yksilöityjä yleisen tietosuoja-asetuksen rikkomisia, sekä sitä, oliko kyseessä olevia tiettyjä tietoja pidettävä henkilötietoina ja näiden seikkojen seurauksia sekä suunniteltujen korjaavien toimenpiteiden asianmukaisuutta.

Irlannin valvontaviranomainen ei päässyt yksimielisyyteen tarkasteltuaan osallistuvien valvontaviranomaisten vastalauseita, minkä vuoksi se ilmoitti tietosuojaneuvostolle, ettei se noudattaisi niitä. Näin ollen Irlannin valvontaviranomainen siirsi vastalauseet tietosuojaneuvoston ratkaistavaksi yleisen tietosuoja-asetuksen 65 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ja aloitti siten kiistanratkaisumenettelyn.

Tietosuojaneuvosto hyväksyi 28. heinäkuuta sitovan päätöksensä. Päätöksessä arvioidaan ”merkityksellisinä ja perusteltuina” pidettävien vastalauseiden perusteltavuutta yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 24 kohdan vaatimusten mukaisesti. Tietosuojaneuvosto ilmoittaa päätöksestään pian virallisesti asianomaisille valvontaviranomaisille.

Irlannin valvontaviranomainen tekee rekisterinpitäjälle osoitetun lopullisen päätöksensä tietosuojaneuvoston päätöksen perusteella ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun tietosuojaneuvosto on antanut päätöksensä tiedoksi. Tietosuojaneuvosto julkaisee päätöksensä verkkosivustollaan ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun Irlannin valvontaviranomainen on antanut kansallisen päätöksensä tiedoksi rekisterinpitäjälle. 

Taustatietoa:

Lisätietoja 65 artiklan mukaisesta menettelystä on koottu Usein kysyttyä -asiakirjaan.