Το ΕΣΠΔ εκδίδει απόφαση βάσει του άρθρου 65 σχετικά με την WhatsApp Ireland

28 July 2021

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου — Κατά την τελευταία σύνοδο ολομέλειας, το ΕΣΠΔ εξέδωσε απόφαση επίλυσης διαφορών βάσει του άρθρου 65 του ΓΚΠΔ. Η δεσμευτική απόφαση επιδιώκει να αντιμετωπίσει την έλλειψη συναίνεσης σχετικά με ορισμένες πτυχές του σχεδίου απόφασης που εξέδωσε η ΕΑ της Ιρλανδίας ως επικεφαλής εποπτική αρχή (LSA) όσον αφορά την WhatsApp Ireland Ltd. (ΕΑ WhatsApp) και τις μεταγενέστερες ενστάσεις που διατυπώθηκαν από ορισμένες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές (CSA).

Η επικεφαλής εποπτική αρχή εξέδωσε το σχέδιο απόφασης μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα στην ΕΑ WhatsApp, σχετικά με το κατά πόσον η ΕΑ WhatsApp συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις διαφάνειας που υπέχει δυνάμει των άρθρων 12, 13 και 14 του ΓΚΠΔ. Στις 24 Δεκεμβρίου 2020, η επικεφαλής εποπτική αρχή κοινοποίησε το σχέδιο απόφασής της στις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ.

Οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές διατύπωσαν ενστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις του ΓΚΠΔ, το κατά πόσον συγκεκριμένα δεδομένα που διακυβεύονται πρέπει να θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τις συνέπειές τους, καθώς και την καταλληλότητα των προβλεπόμενων διορθωτικών μέτρων.

Η ΕΑ της Ιρλανδίας δεν μπόρεσε να επιτύχει συναίνεση, αφού εξέτασε τις ενστάσεις των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών και, ως εκ τούτου, δήλωσε στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ότι δεν θα δώσει συνέχεια στις ενστάσεις. Ως εκ τούτου, η ΕΑ της Ιρλανδίας παρέπεμψε τις εν λόγω ενστάσεις στο ΕΣΠΔ για προσδιορισμό σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του ΓΚΠΔ, κινώντας έτσι τη διαδικασία επίλυσης διαφορών.

Σήμερα, το ΕΣΠΔ εξέδωσε δεσμευτική απόφαση. Η απόφαση εξετάζει το βάσιμο των ενστάσεων που κρίθηκαν «σχετικές και αιτιολογημένες» σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 24 του ΓΚΠΔ. Το ΕΣΠΔ θα κοινοποιήσει σύντομα την απόφασή του επισήμως στις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές.

Η εποπτική αρχή της Ιρλανδίας θα εκδώσει την τελική της απόφαση, η οποία θα διαβιβαστεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, βάσει της απόφασης του ΕΣΠΔ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο ένα μήνα μετά την κοινοποίηση της απόφασης του ΕΣΠΔ. Το ΕΣΠΔ θα δημοσιεύσει την απόφασή του στον ιστότοπό του χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την κοινοποίηση της εθνικής απόφασης από την εποπτική αρχή της Ιρλανδίας στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Σημείωση προς τους συντάκτες:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία του άρθρου 65, συμβουλευτείτε τις συχνές ερωτήσεις