EDPB stelt artikel 65-besluit vast ten aanzien van WhatsApp Ireland

28 July 2021 EDPB

Brussel, 28 juli – Tijdens zijn meest recente plenaire vergadering heeft het Europees Comité voor gegevensbescherming (hierna: “het Comité”) een geschillenbeslechtingsbesluit op grond van artikel 65 AVG vastgesteld. Het bindende besluit heeft tot doel een oplossing te vinden voor het gebrek aan overeenstemming over bepaalde aspecten van een ontwerpbesluit van de als leidende toezichthoudende autoriteit optredende Ierse toezichthoudende autoriteit ten aanzien van WhatsApp Ireland Ltd. (Hierna “WhatsApp IE”) en de bezwaren die naar aanleiding daarvan zijn geuit door een aantal betrokken toezichthoudende autoriteiten.

De leidende toezichthoudende autoriteit heeft het ontwerpbesluit uitgevaardigd na op eigen initiatief een onderzoek naar Whatsapp IE te hebben gestart om na te gaan of Whatsapp IE zijn transparantieverplichtingen overeenkomstig de artikelen 12, 13 en 14, AVG is nagekomen. Op 24 december 2020 deelde de leidende toezichthoudende autoriteit haar ontwerpbesluit met de betrokken toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met artikel 60, lid 3, AVG.

De betrokken toezichthoudende autoriteiten hebben overeenkomstig artikel 60, lid 4, AVG bezwaren ingediend betreffende onder meer de vastgestelde inbreuken op de AVG, de beantwoording van de vraag of bepaalde gegevens als persoonsgegevens moeten worden beschouwd en de gevolgen daarvan en de geschiktheid van de beoogde corrigerende maatregelen.

De toezichthoudende autoriteit van Ierland kon, nadat zij de bezwaren van de betrokken toezichthoudende autoriteiten in overweging had genomen, niet tot een consensus komen en heeft vervolgens aan het Comité aangegeven geen opvolging te zullen geven aan de bezwaren. Bijgevolg heeft de toezichthoudende autoriteit van Ierland de bezwaren doorverwezen naar het Comité voor een besluit overeenkomstig artikel 65, lid 1, onder a), AVG en zo de procedure voor de beslechting van geschillen in gang gezet.

Vandaag heeft het Comité zijn bindend besluit vastgesteld. In het besluit wordt ingegaan op de gegrondheid van de bezwaren die als “relevant en gemotiveerd” werden beschouwd overeenkomstig de in artikel 4, onder 24), AVG vastgelegde vereisten. Het Comité zal de betrokken toezichthoudende autoriteiten spoedig op de hoogte brengen van zijn besluit.

Op basis van het besluit van het Comité zal de toezichthoudende autoriteit van Ierland haar tot de verwerkingsverantwoordelijke gerichte definitieve besluit onverwijld en uiterlijk één maand na de kennisgeving van het besluit van het Comité vaststellen. Het Comité zal zijn besluit onverwijld op zijn website bekendmaken nadat de toezichthoudende autoriteit van Ierland haar nationale besluit ter kennis heeft gebracht van de verwerkingsverantwoordelijke.

Informatie voor redacteurs:

Meer informatie over de artikel 65-procedure vindt u in de veelgestelde vragen