Európsky výbor pre ochranu údajov – 30. plenárna schôdza: odpoveď EDPB mimovládnym organizáciám, ktorá sa týka nariadení maďarskej vlády a vyhlásenia k článku 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

3 June 2020 EDPB

Brusel, 3. júna –⁠ Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) na svojej 30. plenárnej schôdzi schválil vyhlásenie o právach dotknutých osôb v spojitosti s núdzovým stavom v členských štátoch. Výbor schválil aj list, v ktorom odpovedá na list Únie občianskych slobôd pre Európu (Civil Liberties Union for Europe), Access Now a Maďarskej únie pre občianske slobody (HCLU) týkajúci sa nariadenia maďarskej vlády 179/2020 zo 4. mája.

EDBP pripomína, že v rámci všetkých núdzových opatrení je aj v tomto výnimočnom období potrebné dodržiavať ochranu osobných údajov a prispievať tak k rešpektovaniu spoločných hodnôt demokracie, právneho štátu a základných práv, na ktorých je Únia založená.

Vo vyhlásení i v liste EDBP znovu zdôrazňuje, že všeobecné nariadenie o ochrane údajov naďalej platí a popri tom, že chráni základné práva a slobody, umožňuje účinnú odpoveď na pandémiu. Právne predpisy o ochrane údajov už umožňujú spracovateľské operácie, ktoré sú potrebné na boj proti pandémii COVID-19.

Vyhlásenie pripomína hlavné zásady týkajúce sa obmedzení práv dotknutých osôb v spojitosti s núdzovým stavom v členských štátoch:

  • Obmedzenia, ktoré sú všeobecné, rozsiahle alebo rušivé v takom rozsahu, že svojím základným obsahom zrušujú platnosť určitých základných práv, nie je možné odôvodniť.
  • Za určitých podmienok článok 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov umožňuje vnútroštátnym zákonodarcom, aby prostredníctvom legislatívneho opatrenia obmedzili rozsah povinností prevádzkovateľov a sprostredkovateľov a práva dotknutých osôb, ak takéto obmedzenie rešpektuje podstatu základných práv a slobôd a je nevyhnutným a primeraným opatrením v demokratickej spoločnosti s cieľom zaistiť dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Únie alebo členského štátu, ako je napr. verejné zdravie.
  • Práva dotknutých osôb sú ústredným prvkom základného práva na ochranu údajov a článok 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa má vykladať a čítať v tom zmysle, že uplatňovanie týchto práv by malo byť všeobecným pravidlom. Vzhľadom na to, že obmedzenia predstavujú výnimky z tohto všeobecného pravidla, mali by sa uplatňovať len za obmedzených okolností.
  • Obmedzenia musia byť stanovené právnym predpisom a príslušný právny predpis stanovujúci obmedzenia by mal byť dostatočne jasný, aby občanom umožňoval pochopiť podmienky, za ktorých sú prevádzkovatelia oprávnení siahnuť po týchto obmedzeniach. Okrem toho musia byť obmedzenia predvídateľné pre osoby, na ktoré sa vzťahujú. Obmedzenia uložené na bližšie neurčené obdobie, ktoré sa uplatňujú retroaktívne alebo sa na ktoré sa vzťahujú neurčené podmienky, nespĺňajú kritérium predvídateľnosti.
  • Existencia pandémie alebo akejkoľvek inej núdzovej situácie sama osebe nie je na stanovenie akéhokoľvek druhu obmedzenia práv dotknutých osôb dostatočným dôvodom. Skôr platí, že každé obmedzenie musí jasne prispievať k ochrane určitého dôležitého cieľa všeobecného verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
  • Núdzový stav vyhlásený v kontexte pandémie je právnou podmienkou, ktorá môže legitimizovať obmedzenie práv dotknutých osôb za predpokladu, že sa tieto obmedzenia uplatnia len vtedy, keď je to nevyhnutne potrebné a primerané v záujme ochrany cieľa verejného zdravia. Obmedzenia musia byť teda prísne vymedzené, pokiaľ ide o rozsah a čas, keďže práva subjektov údajov môžu byť obmedzené, nie však upierané. Okrem toho musia byť v plnej miere uplatňované záruky stanovené v článku 23 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
  • Obmedzenia prijaté v súvislosti s núdzovým stavom, ktorými sa pozastavujú alebo odďaľujú uplatňovanie práv subjektov údajov a povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov údajov, by bez akéhokoľvek jasného časového obmedzenia de facto zodpovedali všeobecnému pozastaveniu týchto práv a neboli by zlučiteľné s podstatou základných práv a slobôd.

Okrem toho EDPB oznámil, že v nadchádzajúcich mesiacoch vydá usmernenia k vykonávaniu článku 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Poznámky pre redaktorov:

Pripomíname, že všetky dokumenty schválené počas plenárnej schôdze EDPB sú podrobené potrebným právnym a jazykovým kontrolám, ako aj kontrole v oblasti formátovania a po ich ukončení budú sprístupnené na webovom sídle EDPB.