Euroopa Andmekaitsenõukogu – 30. täiskogu istung: Euroopa Andmekaitsenõukogu vastus valitsusvälistele organisatsioonidele Ungari dekreetide ja avalduse kohta seoses isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 23

3 June 2020 EDPB

Brüssel, 3. juuni – Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis täiskogu 30. istungil vastu avalduse andmesubjektide õiguste kohta seoses eriolukorraga liikmesriikides. Andmekaitsenõukogu võttis vastu ka kirja vastuseks kirjale, mille saatsid Euroopa Kodanikuvabaduste Liit, Access Now ja Ungari kodanikuvabaduste liit (HCLU) seoses Ungari valitsuse 4. mai dekreediga 179/2020.

Euroopa Andmekaitsenõukogu tuletab meelde, et isegi praegusel erandlikul ajal tuleb tagada isikuandmete kaitse kõigi erakorraliste meetmete võtmisel, aidates sellega kaasa demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste üldiste väärtuste austamisele, millele liit on rajatud.

Avalduses ja kirjas kordab Euroopa Andmekaitsenõukogu, et isikuandmete kaitse üldmäärus on jätkuvalt kohaldatav ja võimaldab tõhusalt reageerida pandeemiale, kaitstes samal ajal põhiõigusi ja -vabadusi. Andmekaitse õigusaktid juba võimaldavad andmetöötlustoiminguid, mis on vajalikud COVID-19 pandeemia vastasele võitlusele kaasaaitamiseks.

Avalduses tuletatakse meelde peamisi põhimõtteid, mis on seotud andmesubjektide õiguste piiramisega seoses erakorralise seisukorraga liikmesriikides:

  • Piirangud, mis on üldised, ulatuslikud või nii sekkuvad, et tühistavad põhiõiguse põhisisu, ei ole põhjendatud.
  • Teatud tingimustel võimaldab isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 23 riikide seadusandjatel piirata seadusandliku meetmega vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate kohustuste ulatust ning andmesubjektide õigusi, kui selline piirang austab põhiõiguste ja -vabaduste olemust ning on demokraatlikus ühiskonnas vajalik ja proportsionaalne meede, et kaitsta liidu või liikmesriigi üldist avalikku huvi pakkuvaid olulisi eesmärke, eelkõige rahvatervist.
  • Andmesubjekti õigused on andmekaitse põhiõiguse keskmes ning isikuandmete kaitse üldmääruse artiklit 23 tuleks tõlgendada ja lugeda, pidades silmas, et nende kohaldamine peaks olema üldreegel. Kuna piirangud on erandid üldreeglist, tuleks neid kohaldada ainult piiratud oludes.
  • Piirangud tuleb sätestada seadusega ning piiranguid kehtestav seadus peaks olema piisavalt selge, et võimaldada kodanikel mõista, mis tingimustel on vastutavatel töötlejatel õigus neid kasutada. Lisaks peavad piirangud olema isikutele, kelle suhtes neid kohaldatakse, prognoositavad. Ajaliselt piiramata ajaks kehtestatud piirangud, mida kohaldatakse tagasiulatuvalt või mille suhtes kohaldatakse määratlemata tingimusi, ei vasta eelduspärasuse kriteeriumile.
  • Pandeemia tekkimine või mis tahes muu eriolukord üksi ei ole piisavad põhjused andmesubjektide õiguste mis tahes piiramiseks; pigem peab mis tahes piirang selgelt aitama kaasa ELi või liikmesriigi üldise avaliku huvi olulise eesmärgi kaitsmisele.
  • Pandeemia kontekstis kehtestatud eriolukord on õiguslik tingimus, mis võib muuta õiguspäraseks andmesubjekti õiguste piirangud, kui neid piiranguid kohaldatakse üksnes nii palju, kui on rangelt vajalik ja proportsionaalne rahvatervise eesmärgi tagamiseks. Seega peab piirangute ulatus ja kestus olema rangelt piiratud, sest andmesubjekti õigusi võib piirata, kuid neid ei tohi keelata. Lisaks tuleb täielikult kohaldada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 23 lõikes 2 sätestatud tagatisi.
  • Eriolukorra ajal vastu võetud piirangud, millega peatatakse või lükatakse edasi andmesubjekti õiguste ning vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate kohustuste kohaldamine ilma selge ajalise piiranguta, võrduksid nende õiguste de facto täieliku peatamisega ega oleks kooskõlas põhiõiguste ja -vabaduste olemusega.

Lisaks teatas Euroopa Andmekaitsenõukogu, et annab lähikuudel välja isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 23 rakendamise suunised.

Märkus toimetajatele.

Juhime tähelepanu, et kõigi Euroopa Andmekaitsenõukogu täiskogu istungil vastuvõetud dokumentide suhtes kohaldatakse vajalikke õiguslikke, keelelisi ja vorminduskontrolle ning need avaldatakse pärast valmimist Euroopa Andmekaitsenõukogu veebisaidil.