Evropský sbor pro ochranu osobních údajů – třicáté plenární zasedání: odpověď Evropského sboru pro ochranu osobních údajů nevládním organizacím týkající se nařízení maďarské vlády a prohlášení k článku 23 obecného nařízení o ochraně osobních údajů

3 June 2020

Brusel, 3. června – Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) na svém 30. plenárním zasedání přijal prohlášení o právech subjektů údajů v souvislosti s výjimečným stavem v členských státech. Sbor rovněž přijal dopis, v němž reaguje na dopis Unie pro občanské svobody v Evropě, organizace Access Now a maďarské Unie pro občanské svobody (HCLU) týkající se nařízení maďarské vlády č. 179/2020 ze dne 4. května.

EDPB připomíná, že i v této výjimečné době je nutné v rámci všech mimořádných opatření dodržovat ochranu osobních údajů a přispívat tak k podpoře zastřešujících hodnot demokracie, právního státu a základních práv, na nichž je Unie založena.

Ve svém prohlášení i v dopise EDPB znovu zdůrazňuje, že obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zůstává v platnosti a vedle zajištění ochrany základních práv a svobod zároveň umožňuje i účinnou reakci na pandemii. Právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů již umožňují zpracování údajů, které je nezbytné pro boj proti pandemii COVID-19.

Prohlášení připomíná hlavní zásady týkající se omezení práv subjektů údajů v souvislosti s výjimečným stavem v členských státech:

  • Omezení, která jsou všeobecná, rozsáhlá nebo narušující do té míry, že v podstatě upírají určité základní právo, nejsou ospravedlnitelná.
  • Za určitých podmínek článek 23 GDPR umožňuje vnitrostátním zákonodárcům, aby prostřednictvím legislativního opatření omezili rozsah povinností správců a zpracovatelů a práva subjektů údajů, jestliže takové omezení respektuje podstatu základních práv a svobod a představuje nezbytné a přiměřené opatření v demokratické společnosti s cílem zajistit důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo členského státu, jako je zejména veřejné zdraví.
  • Práva subjektů údajů jsou podstatou základního práva na ochranu údajů a článek 23 GDPR by měl být chápán a vykládán v tom smyslu, že uplatňování těchto práv by mělo být obecným pravidlem. Vzhledem k tomu, že omezení představují výjimky z tohoto obecného pravidla, měla by být uplatňována pouze za výjimečných okolností.
  • Omezení musí být stanovena zákonem a příslušný právní předpis stanovující omezení by měl být dostatečně jasný, aby občanům umožňoval pochopit podmínky, za nichž jsou správci oprávněni omezení uplatnit. Kromě toho musí být omezení pro osoby, na něž se vztahují, předvídatelná. Omezení uvalená na blíže neurčenou dobu, která se použijí se zpětnou platností nebo na něž se vztahují neurčité podmínky, kritérium předvídatelnosti nesplňují.
  • Pouhá existence pandemie nebo jakékoli jiné mimořádné situace není dostatečným důvodem ke stanovení jakéhokoli druhu omezení práv subjektů údajů. Spíše platí, že každé omezení musí jasně přispívat k zajištění určitého důležitého cíle obecného veřejného zájmu EU nebo členského státu.
  • Výjimečný stav vyhlášený v kontextu pandemie je právní podmínkou, která může ospravedlňovat omezení práv subjektů údajů za předpokladu, že se tato omezení použijí pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné a přiměřené k zajištění příslušného cíle v oblasti veřejného zdraví. Omezení tedy musí být přísně ohraničena co do rozsahu a času, neboť práva subjektů údajů mohou být omezena, nikoli však upírána. Kromě toho musí být plně uplatňovány záruky podle čl. 23 odst. 2 GDPR.
  • Omezení přijatá v souvislosti s výjimečným stavem, která pozastavují nebo oddalují uplatňování práv subjektů údajů a povinnosti správců a zpracovatelů, by bez jasného časového omezení odpovídala de facto úplnému pozastavení platnosti těchto práv a nebyla by slučitelná s podstatou základních práv a svobod.

Kromě toho EDPB oznámil, že v nadcházejících měsících vydá pokyny k provádění článku 23 GDPR.

Poznámka pro redaktory:

Upozorňujeme, že u všech dokumentů přijatých na plenárním zasedání EDPB se provádí nezbytná právní a lingvistická kontrola a kontrola formátování a že po ukončení kontrol budou tyto dokumenty zpřístupněny na internetových stránkách EDPB.