Европейски комитет по защита на данните — тридесето пленарно заседание: Отговор на ЕКЗД до НПО във връзка с постановленията на Унгария и изявление относно член 23 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

3 June 2020

Брюксел, 3 юни — На 30-ото си пленарно заседание ЕКЗД прие изявление относно правата на субектите на данни във връзка с извънредното положение в държавите членки. Комитетът прие също писмо в отговор на писмото от Съюза за граждански свободи за Европа, Access Now и Унгарския съюз за граждански свободи във връзка с Постановление 179/2020 на унгарското правителство от 4 май.

ЕКЗД напомня, че дори в тези извънредни времена защитата на личните данни трябва да бъде запазена по отношение на всички спешни мерки. По този начин се допринася за зачитането на всеобхватните ценности на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, на които се основава Съюзът.

Както в изявлението, така и в писмото си ЕКЗД подчертава, че ОРЗД остава в сила и не пречи да се реагира ефикасно на пандемията, като същевременно се защитават основните права и свободи. Законодателството в областта на защитата на данните позволява извършването на операциите по обработка на данни, необходими за борбата с пандемията от COVID-19.

В изявлението се припомнят основните принципи, свързани с ограниченията на правата на субектите на данни във връзка с извънредното положение в държавите членки:

  • Ограничения, които са общи, значителни по обхват или представляващи намеса в степен, в която лишават основното право от съдържание, не са обосновани.
  • При определени условия член 23 от ОРЗД разрешава националните законодателни органи да ограничават чрез законодателна мярка обхвата на задълженията на администраторите и обработващите лични данни, и правата на субектите на данни, когато такова ограничение зачита същността на основните права и свободи, и представлява необходима, и пропорционална мярка в едно демократично общество, целяща защита на важни цели от широк обществен интерес на Съюза или на държава членка, по-специално по отношение на общественото здраве.
  • Правата на субектите на данни са в основата на основното право на защита на данните и член 23 от ОРЗД трябва да се чете и тълкува, като се има предвид, че прилагането на тези права трябва да бъде общо правило. Тъй като ограниченията са изключения от общото правило, те следва да се прилагат само при определени обстоятелства.
  • Ограниченията трябва да имат законно основание, а законът за въвеждане на ограничения следва да бъде формулиран достатъчно ясно, за да могат гражданите да разберат условията, при които администраторите са оправомощени да прибягват до тях. Освен това, ограниченията трябва да бъдат предвидими във времето за лицата, за които  се отнасят. Ограничения, които са наложени за неопределен срок от време, които се прилагат със задна дата или са предмет на неопределени условия, не отговарят на критерия за предвидимост.
  • Наличието на пандемия или друго извънредно положение само по себе си не е достатъчно основание за налагането на каквито и да било ограничения на правата на субектите на данни; по-скоро, ограниченията трябва ясно да допринасят за защитата на важна цел от общ интерес на ЕС или на държава членка.
  • Извънредното положение, въведено във връзка с пандемията, е правно обстоятелство, което може да легитимира ограничения на правата на субектите на данни, при условие че тези ограничения се прилагат само дотолкова, доколкото са строго необходими и пропорционални, за да се гарантира опазването на общественото здраве. С други думи, ограниченията трябва да бъдат строго ограничени по обхват и време, тъй като правата на субектите на данни могат да бъдат ограничени, но не и отказани. Освен това трябва да се прилагат изцяло гаранциите, предвидени в член 23, параграф 2 от ОРЗД.
  • Ограничения, които са приети във връзка с извънредно положение и прекратяват или отлагат прилагането на правата на субектите на данни, и задълженията на администраторите и обработващите лични данни без ясно ограничение във времето, на практика са равнозначни на цялостно прекратяване на упражняването на тези права, и не могат да бъдат съвместими със същността на основните права и свободи.

В допълнение ЕКЗД обяви, че през следващите месеци ще издаде насоки относно прилагането на член 23 от ОРЗД.

Бележка за редакторите:

Следва да се има предвид, че всички документи, приети на пленарното заседание на ЕКЗД, са предмет на необходимите правни и езикови проверки, както и на проверки на оформлението, и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага щом тези проверки бъдат извършени.