Euroopan tietosuojaneuvoston 30. täysistunto: Euroopan tietosuojaneuvoston vastaus kansalaisjärjestöille Unkarin antamia asetuksia koskevaan kirjeeseen ja yleisen tietosuoja-asetuksen 23 artiklaa koskeva lausunto

3 June 2020

Bryssel 3. kesäkuuta – Euroopan tietosuojaneuvosto antoi 30. täysistunnossaan lausunnon rekisteröityjen oikeuksista tilanteessa, jossa jäsenvaltioissa vallitsee hätätila. Neuvosto hyväksyi myös kirjeen vastauksena kirjeeseen, jonka Civil Liberties Union for Europe, Access Now ja Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) olivat esittäneet sille Unkarin hallituksen 4. toukokuuta antaman asetuksen 179/2020 johdosta.

Euroopan tietosuojaneuvosto muistuttaa, että vaikka elämmekin nyt poikkeuksellisia aikoja, myös hätätoimenpiteissä on aina pidettävä huolta henkilötietojen suojasta, mikä osaltaan auttaa vaalimaan demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia eli niitä yleisiä arvoja, joiden varaan unioni on perustettu.

Euroopan tietosuojaneuvosto toteaa sekä lausunnossaan että kirjeessään, että yleinen tietosuoja-asetus on yhä voimassa ja mahdollistaa tehokkaan puuttumisen pandemiaan tavalla, joka samalla suojaa perusoikeuksia ja -vapauksia. Tietosuojalainsäädäntö mahdollistaa jo nykyisellään covid-19-pandemian torjuntaan tarvittavat tiedonkäsittelytoimet.

Lausunnossa muistutetaan pääperiaatteista, jotka koskevat rekisteröityjen oikeuksiin tehtäviä rajoituksia jäsenvaltioissa hätätilan vallitessa:

  • Rajoituksia, jotka ovat yleisiä tai laaja-alaisia tai jotka kajoavat perusoikeuteen niin, että se menettää merkityksensä, ei voida hyväksyä.
  • Yleisen tietosuoja-asetuksen 23 artiklassa annetaan kansallisille lainsäätäjille mahdollisuus rajoittaa erityistilanteessa lainsäädäntötoimenpiteellä rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden velvollisuuksien ja rekisteröityjen oikeuksien soveltamisalaa, jos kyseisessä rajoituksessa noudatetaan keskeisiltä osin perusoikeuksia ja -vapauksia. Lisäksi tämän rajoituksen on oltava demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätön ja oikeasuhteinen toimenpide, jotta voidaan taata unionin tai jäsenvaltion yleiseen etuun liittyvät tärkeät tavoitteet, kuten erityisesti kansanterveys.
  • Tietosuoja on perusoikeus, ja rekisteröityjen oikeudet ovat sen ydinaluetta. Yleisen tietosuoja-asetuksen 23 artiklan tulkinnassa pitääkin muistaa, että näitä oikeuksia on lähtökohtaisesti sovellettava. Koska rajoitukset ovat poikkeuksia yleissäännöstä, niitä pitäisi käyttää vain harvoissa tilanteissa.
  • Rajoituksista on säädettävä lailla. Lain, jolla rajoitukset otetaan käyttöön, on oltava riittävän selkeä, jotta kansalaiset ymmärtävät, missä tilanteissa rekisterinpitäjillä on valtuudet turvautua niihin. Rajoitusten pitää myös olla niiden kohteena olevien henkilöiden ennakoitavissa. Rajoitukset, joiden kestoa ei ole määritetty täsmällisesti, joita sovelletaan takautuvasti tai joiden edellytyksiä ei ole määritelty, eivät täytä ennakoitavuuskriteeriä.
  • Pandemia tai mikä tahansa muu hätätilanne ei vielä sinänsä ole riittävä peruste rajoittaa rekisteröityjen oikeuksia. Mahdollisilla rajoituksilla on selvästi edistettävä EU:n taikka jäsenvaltion yleiseen etuun liittyvän tärkeän tavoitteen takaamista.
  • Pandemiatilanteessa julistettu hätätila on oikeudellinen edellytys, joka voi antaa perusteen rajoittaa rekisteröityjen oikeuksia, mutta tällaisia rajoituksia on sovellettava vain silloin, kun ne ovat ehdottoman välttämättömiä ja oikeasuhteisia kansanterveyttä koskevan tavoitteen turvaamiseksi. Rajoitusten soveltamisala ja kesto on siis rajattava ehdottoman tiukasti, sillä rekisteröityjen oikeuksia voidaan rajoittaa, mutta niitä ei voida evätä. Yleisen tietosuoja-asetuksen 23 artiklan 2 kohdan mukaisia suojatoimia on myös sovellettava täysimääräisesti.
  • Hätätilassa käyttöön otetut rajoitukset, joilla keskeytettäisiin rekisteröityjen oikeuksien ja rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen käsittelijöitä koskevien velvollisuuksien soveltaminen tai lykättäisiin sitä ilman minkäänlaista selkeää aikarajaa, merkitsisivät tosiasiassa näiden oikeuksien kohtuutonta keskeyttämistä ja olisivat perustavanlaatuisessa ristiriidassa perusoikeuksien ja -vapauksien kanssa.

Lisäksi Euroopan tietosuojaneuvosto ilmoitti antavansa lähikuukausina ohjeita yleisen tietosuoja-asetuksen 23 artiklan täytäntöönpanosta.

Tietoa toimittajille

Huomautus: Kaikille Euroopan tietosuojaneuvoston täysistunnossa hyväksytyille asiakirjoille tehdään tarvittavat oikeudelliset, kielelliset ja muotoilua koskevat tarkastukset, minkä jälkeen ne asetetaan saataville Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivustolle.