Eiropas Datu aizsardzības kolēģija — 30. plenārsesija: EDAK atbilde NVO par Ungārijas dekrētiem un paziņojums par VDAR 23. pantu

3 June 2020

Briselē, 3. jūnijā. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 30. plenārsesijā pieņēma paziņojumu par datu subjektu tiesībām saistībā ar ārkārtas stāvokli dalībvalstīs. Kolēģija arī pieņēma vēstuli, atbildot uz Pilsoņu brīvību savienības Eiropai, Access Now un Ungārijas Pilsoņu brīvību savienības (HCLU) vēstuli par Ungārijas valdības 2020. gada 4. maija Dekrētu Nr. 179/2020.

EDAK atgādina, ka pat šajos ārkārtējos laikos personas datu aizsardzība ir jānodrošina visos ārkārtas pasākumos, tādējādi veicinot tādu vispārējo vērtību ievērošanu kā demokrātija, tiesiskums un pamattiesības, kas ir Eiropas Savienības pamatā.

Gan paziņojumā, gan vēstulē EDAK atkārtoti uzsver, ka VDAR joprojām ir piemērojama un ļauj efektīvi reaģēt uz pandēmiju, vienlaikus aizsargājot pamattiesības un pamatbrīvības. Datu aizsardzības tiesību akti jau ļauj veikt datu apstrādes darbības, kas vajadzīgas, lai veicinātu cīņu pret Covid-19 pandēmiju.

Paziņojumā atgādināti pamatprincipi attiecībā uz datu subjektu tiesību ierobežojumiem saistībā ar ārkārtas stāvokli dalībvalstīs:

  • Ierobežojumi, kas ir vispārīgi, plaši vai uzmācīgi tiktāl, ciktāl ar tiem tiek pārkāptas pamattiesības uz to pamatsastāvu, nav attaisnojami.
  • Īpašos apstākļos VDAR 23. pants ļauj valstu likumdevējiem ar leģislatīvu pasākumu ierobežot pārziņu un apstrādātāju pienākumu darbības jomu un datu subjektu tiesības, ja ar šādu ierobežojumu tiek ievērota pamattiesību un pamatbrīvību būtība un ja tas demokrātiskā sabiedrībā ir nepieciešams un samērīgs pasākums, lai aizsargātu svarīgus Eiropas Savienības vai dalībvalsts vispārējo sabiedrības interešu mērķus, piemēram, sabiedrības veselību.
  • Datu subjektu tiesības ir pamattiesību uz datu aizsardzību pamatā, un VDAR 23. pants ir jāinterpretē un jālasa, paturot prātā, ka to piemērošanai jābūt vispārējam noteikumam. Tā kā ierobežojumi ir vispārējā noteikuma izņēmumi, tie ir jāpiemēro tikai ierobežotos apstākļos.
  • Ierobežojumi ir jāparedz “tiesību aktos”, un tiesību aktiem, ar kuriem nosaka ierobežojumus, ir jābūt pietiekami skaidriem, lai iedzīvotāji varētu saprast nosacījumus, kādos pārziņi ir tiesīgi tos izmantot. Turklāt ierobežojumiem jābūt paredzamiem personām, uz kurām tie attiecas. Ierobežojumi, kuri noteikti uz nenoteiktu laiku, kuri ir piemērojami ar atpakaļejošu spēku vai uz kuriem attiecas nenoteikti nosacījumi, neatbilst paredzamības kritērijam.
  • Tikai pandēmijas vai citas ārkārtas situācijas esamība vien nav pietiekams iemesls, lai paredzētu jebkāda veida ierobežojumus datu subjektu tiesībām. Gluži pretēji, jebkuram ierobežojumam ir noteikti jāveicina svarīga ES vai kādas dalībvalsts vispārējo sabiedrības interešu mērķa aizsardzība.
  • Ārkārtas stāvoklis, kas pieņemts pandēmijas kontekstā, ir juridisks nosacījums, kas var leģitimizēt datu subjektu tiesību ierobežojumus, ja šos ierobežojumus piemēro tikai tiktāl, ciktāl tas ir absolūti nepieciešami un samērīgi, lai aizsargātu sabiedrības veselības aizsardzības mērķi. Tādējādi ierobežojumiem ir jābūt stingri ierobežotiem darbības jomas un laika ziņā, jo var ierobežot datu subjektu tiesības, bet nevar tās liegt. Turklāt pilnībā jāpiemēro VDAR 23. panta 2. punktā paredzētās garantijas.
  • Ierobežojumi, kas pieņemti saistībā ar ārkārtas stāvokli, apturot vai atliekot datu subjektu tiesību piemērošanu, un datu pārziņu un apstrādātāju pienākumi bez skaidriem laika ierobežojumiem būtu pielīdzināmi šo tiesību faktiskai pilnīgai apturēšanai un nebūtu saderīgi ar pamattiesību un pamatbrīvību būtību.

Turklāt EDAK paziņoja, ka turpmākajos mēnešos tā izdos pamatnostādnes par VDAR 23. panta īstenošanu.

30. plenārsesijas darba kārtība ir pieejama šeit.

Piezīme redaktoriem
Lūdzam ņemt vērā, ka visiem EDAK plenārsesijā pieņemtajiem dokumentiem tiek veiktas nepieciešamās juridiskās, lingvistiskās un formatēšanas pārbaudes un tie būs pieejami EDAK tīmekļa vietnē pēc minēto pārbaužu pabeigšanas.