Europos duomenų apsaugos valdybos (EDAV) trisdešimtoji plenarinė sesija. EDAV atsakymas NVO dėl Vengrijos dekretų ir pareiškimas dėl BDAR 23 straipsnio

3 June 2020 EDPB

Briuselis, birželio 3 d. Per savo 30-ąją plenarinę sesiją EDAV priėmė pareiškimą dėl duomenų subjektų teisių, susijusį su nepaprastąja padėtimi valstybėse narėse. Valdyba taip pat priėmė raštą, kuriuo atsakoma į Europos pilietinių laisvių sąjungos, „Access Now“ ir Vengrijos pilietinių laisvių sąjungos raštą dėl gegužės 4 d. Vengrijos vyriausybės dekreto Nr. 179/2020.

Europos duomenų apsaugos valdyba primena, kad net ir šiuo išskirtiniu laikotarpiu taikant neatidėliotinas priemones, turi būti užtikrinama asmens duomenų apsauga, taip užtikrinant pagarbą pagrindinėms vertybėms – demokratijai, teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms – kuriais grindžiama Sąjunga.

Tiek pareiškime, tiek rašte EDAV pakartoja, kad BDAR toliau taikomas ir leidžia veiksmingai reaguoti į pandemiją, kartu užtikrinant pagrindinių teisių ir laisvių apsaugą. Duomenų apsaugos teisės aktuose jau numatyti duomenų tvarkymo veiksmai, kuriais padedama kovoti su COVID-19 pandemija.

Pareiškime primenami pagrindiniai principai, taikomi duomenų subjektų teisių apribojimams, susijusiems su nepaprastąja padėtimi valstybėse narėse:

  • bendro pobūdžio, plataus masto ar intervenciniai apribojimai, kurie yra tokie, kad pagrindinė teisė netenka savo esmės, negali būti pateisinami.
  • Konkrečiomis sąlygomis, BDAR 23 straipsniu nacionaliniams teisės aktų leidėjams leidžiama teisėkūros priemone apriboti duomenų valdytojų ir tvarkytojų prievolių ir duomenų subjektų teisių taikymą, kai tokiu apribojimu gerbiama pagrindinių teisių ir laisvių esmė ir jis demokratinėje visuomenėje yra būtina ir proporcinga priemonė, siekiant apsaugoti Sąjungos arba valstybės narės svarbius bendruosius viešuosius interesus, pvz., visų pirma visuomenės sveikatą.
  • Duomenų subjektų teisės yra pagrindinės teisės į duomenų apsaugą pagrindas. BDAR 23 straipsnis turėtų būti aiškinamas ir skaitomas turint galvoje, kad jas taikyti reikia kaip bendrą taisyklę. Kadangi apribojimai yra bendrosios taisyklės išimtys, jie turėtų būti taikomi tik ribotomis aplinkybėmis.
  • Apribojimai turi būti numatyti teisės aktuose, o teisės aktai, kuriais nustatomi apribojimai, turėtų būti pakankamai aiškūs, kad piliečiai galėtų suprasti sąlygas, kuriomis duomenų valdytojams suteikiama teisė juos taikyti. Be to, asmenys, kuriems jie gali būti taikomi, turi tai numatyti. Tiksliai neapribotos trukmės apribojimai, kurie taikomi atgaline data arba neapibrėžtomis sąlygomis, neatitinka nuspėjamumo kriterijaus.
  • Vien tai, kad paskelbiama pandemija arba bet kokia kita nepaprastoji padėtis, nėra pakankama priežastis taikyti bet kokio pobūdžio duomenų subjektų teisų apribojimą; bet kokiu apribojimu veikiau turi būti aiškiai padedama apsaugoti ES arba valstybės narės svarbų bendrąjį viešąjį interesą.
  • Nepaprastoji padėtis, paskelbta kilus pandemijai, yra teisinė padėtis, kai galima teisėtai apriboti duomenų subjekto teises, jei šie apribojimai taikomi tik tol, kol yra būtini ir proporcingi siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą. Taigi, apribojimų taikymo mastas ir trukmė turi būti griežtai apibrėžti, nes duomenų subjektų teisės gali būti apribotos, bet – ne atimtos. Be to, turi būti visapusiškai taikomos BDAR 23 straipsnio 2 dalyje numatytos garantijos.
  • Apribojimai, patvirtinti nepaprastosios padėties aplinkybėmis, kuriais sustabdomas arba atidedamas duomenų subjektų teisių ir duomenų valdytojų ir tvarkytojų prievolių taikymas, aiškiai neapribojus laikotarpio, de facto prilygtų visiškam tokių teisių sustabdymui ir nebūtų suderinami su pagrindinių teisių ir laisvių esme.

Be to, EDAV paskelbė, kad per ateinančius mėnesius parengs gaires dėl BDAR 23 straipsnio įgyvendinimo.

Pastaba redaktoriams

Primename, kad visus Europos duomenų apsaugos valdybos plenariniame posėdyje patvirtintus dokumentus turi patikrinti teisininkai, kalbininkai ir formatavimo specialistai. Europos duomenų apsaugos valdybos interneto svetainėje jie bus paskelbti užbaigus šias patikras.