Europejska Rada Ochrony Danych – czternasta sesja plenarna

10 October 2019 EDPB

Bruksela, 10 października – 8 i 9 października b.r. organy ochrony danych EOG i Europejski Inspektor Ochrony Danych zrzeszeni w Europejskiej Radzie Ochrony Danych, spotkali się na czternastej sesji plenarnej. Na sesji tej omówiono szeroki zakres zagadnień.

Wytyczne dotyczące podstawy prawnej przetwarzania usług online na podstawie umów (art. 6 ust. 1) lit. b))
EROD przyjęła ostateczną wersję wytycznych w sprawie zakresu i stosowania art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w kontekście usług społeczeństwa informacyjnego. W wyniku konsultacji publicznych do tekstu dodano punkty wyjaśniające. W swoich wytycznych Rada przedstawia ogólne uwagi dotyczące zasad ochrony danych oraz interakcji między art. 6 ust. 1 lit. b) a innymi podstawami prawnymi. Ponadto wytyczne zawierają wskazówki co do możliwości zastosowania art. 6 ust. 1 lit. b) w przypadku łączenia odrębnych usług i rozwiązania umowy.

Opinia na podstawie art. 64 w sprawie wiążących reguł korporacyjnych Equinix
EROD przyjęła opinię w sprawie projektu decyzji dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych Equinix, przedłożonych Radzie przez Biuro Komisarza ds. Informacji Zjednoczonego Królestwa. EROD jest zdania, że wiążące reguły korporacyjne Equinix zawierają wszystkie elementy wymagane na mocy art. 47 RODO i WP256 rev01 i zawierają odpowiednie gwarancje.

Dane dotyczące przelotu pasażera (PNR)
EROD przyjęła pismo w odpowiedzi na pismo posłanki do PE, Sophie in’t Veld, dotyczące renegocjowanego projektu umowy w sprawie PNR z Kanadą oraz jej wpływu na inne umowy w sprawie PNR. W swojej odpowiedzi EROD zauważa, że projekt umowy nie został jeszcze przekazany Radzie, lecz EROD jest gotowa do wydania opinii. W piśmie odniesiono się ponadto do poprzedniego pisma przesłanego Komisji Europejskiej przez Grupę Roboczą At. 29 (GR Art. 29) w następstwie opinii Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) dot. pierwszego projektu umowy w sprawie danych PNR z Kanadą.

Odpowiedź skierowana do Grupy Roboczej Rady ds. Sportu dotycząca Kodeksu Antydopingowego (WADA)
EROD przyjęła odpowiedź na wniosek Grupy Roboczej Rady ds. Sportu w sprawie trwającego przeglądu Światowego Kodeksu Antydopingowego. W swoim piśmie Rada przywołuje dwie opinie Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie poprzednich wersji kodeksu WADA. W piśmie wskazano, że poczyniono postępy w odniesieniu do gwarancji dotyczących ochrony prywatności i danych, przewidzianych w nowej wersji kodeksu i jego standardach, ale że nadal istnieją pewne istotne problemy.

Uwaga dla redaktorów:
Wszystkie dokumenty przyjęte na sesji plenarnej EROD podlegają niezbędnym kontrolom pod względem prawnym, językowym i pod względem formatowania oraz zostaną udostępnione na stronie internetowej EROD po ich zakończeniu.