Współpraca międzynarodowa

Współpracujemy z organizacjami międzynarodowymi i organami nadzorczymi z państw nienależących do UE, aby wspierać skuteczne egzekwowanie prawa i dzielenie się najlepszymi praktykami.

Pozwala na to praca Europejskiej Rady Ochrony Danych lub indywidualnych członków w ramach licznych międzynarodowych ram. Promujemy także wspólne programy szkoleń i wymiany personelu.

Ramy współpracy międzynarodowej

Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista ram współpracy międzynarodowej zajmujących się kwestiami prywatności i ochrony danych.

 • Rada Europy (RE) instytucja międzynarodowa, które promuje prawa człowieka, w tym ochronę danych. Konwencja Nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (Konwencja 108) – mogą do niej przystąpić zarówno kraje europejskie, jak i pozaeuropejskie
 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – międzynarodowa organizacja, która promuje poprawę gospodarczych i społecznych warunków życia ludzi na całym świecie. Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa i Prywatności w Gospodarce Cyfrowej (SPDE) pracuje nad politykami, które zapewniają wsparcie rozwoju gospodarki cyfrowej przez bezpieczeństwo cyfrowe i ochronę prywatności
 • Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności (ICDPPC) – światowa konferencja
 • Wiosenna Konferencja Europejskich Organów Ochrony Danych
 • Światowa Sieć Egzekwowania Przepisów o Ochronie Prywatności (GPEN) – sieć organów ds. egzekwowania prawa w zakresie ochrony prywatności
 • Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Ochrony Danych w Telekomunikacji (tzw. Grupa Berlińska)
 • Francuskojęzyczne Stowarzyszenie Organów Ochrony Danych Osobowych (AFAPDP);
 • Organy Ochrony Danych Osobowych Państw Europy Środkowej i Wschodniej (CEEDPA);
 • Forum Organów Ochrony Danych Azji i Pacyfiku (APPA) – sieć azjatyckich organów ochrony prywatności
 • Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku (APEC)
 • Common Thread Network (CTN)
 • Iberoamerykańska Sieć Ochrony Danych (RIPD)