Det Europæiske Databeskyttelsesråd — 14. plenarmøde

10 October 2019 EDPB

Bruxelles, den 10. oktober — Den 8. og 9. oktober samledes EØS-landenes databeskyttelsesmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i Det Europæiske Databeskyttelsesråd til dets 14. plenarmøde. På mødet blev der drøftet en lang række emner.

Retningslinjer for det retlige grundlag for behandling i forbindelse med onlinetjenester baseret på kontrakter (artikel 6, stk. 1, litra b))
Databeskyttelsesrådet vedtog en endelig udgave af retningslinjerne for anvendelsesområdet for og anvendelsen af artikel 6, stk. 1, litra b), i databeskyttelsesforordningen (GDPR) i forbindelse med informationssamfundstjenester. Efter en offentlige høring blev der indføjet præciseringer i teksten. I sine retningslinjer fremsætter Databeskyttelsesrådet generelle bemærkninger vedrørende databeskyttelsesprincipper og samspillet mellem artikel 6, stk. 1, litra b) og andre retsgrundlag. Desuden indeholder retningslinjerne vejledning om anvendelsen af artikel 6, stk. 1, litra b), i tilfælde af bundtning af særskilte tjenester og opsigelse af kontrakten.

Artikel 64 — Udtalelse om bindende virksomhedsregler
Databeskyttelsesrådet vedtog sin udtalelse om udkastet til afgørelse om Equinix' bindende virksomhedsregler, som den britiske databeskyttelsesmyndighed (Information Commissioner's Office) havde forelagt bestyrelsen. Databeskyttelsesrådet er af den opfattelse, at Equinix' bindende virksomhedsregler indeholder alle de elementer, der kræves i henhold til artikel 47 i GDPR og WP256 rev01, og at de indeholder de fornødne garantier.

Passagerlister
Databeskyttelsesrådet vedtog et brev som svar på MEP Sophie in ’t Velds brev om det genforhandlede udkast til passagerlisteaftalen med Canada og indvirkningen heraf på andre aftaler om passagerlister. I sit svar bemærkede Databeskyttelsesrådet, at udkastet til aftale endnu ikke er blevet forelagt bestyrelsen, men at Databeskyttelsesrådet er parat til at afgive en udtalelse. Brevet henviser endvidere til et tidligere brev, som Artikel 29-Gruppen (WP29) sendte til Europa-Kommissionen efter EU-Domstolens udtalelse om det første udkast til passagerlisteaftale med Canada.

Svar til Rådets Sportsgruppe vedrørende antidopingkodeks (WADA)
Databeskyttelsesrådet vedtog sit svar på anmodningen fra Rådets Sportsgruppe vedrørende den igangværende revision af den internationale antidopingkodeks. I sit brev minder udvalget om to af Artikel 29-Gruppens udtalelser om de tidligere udgaver af den internationale antidopingkodeks. Det påpeges i brevet, at der er gjort fremskridt med hensyn til beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse i den nye udgave af kodeksen og dens standarder, men at der stadig er nogle vigtige problemstillinger.

Bemærkning til redaktører:
Bemærk, at alle dokumenter, der vedtages på Databeskyttelsesrådets plenarmøde, undergår de nødvendige kontroller af juridisk, sproglig og formateringsmæssig art og vil blive gjort tilgængelige på Databeskyttelsesrådets websted, når disse er afsluttet.