Euroopa Andmekaitsenõukogu — 14. täiskogu istungjärk

10 October 2019 EDPB

Brüssel, 10. oktoober — 8. ja 9. oktoobril kohtusid EMP andmekaitseasutused ja Euroopa andmekaitseinspektor Euroopa Andmekaitsenõukogus seoses nende 14. täiskogu istungjärguga. Täiskogu istungil arutati laia teemaderingi.

Suunised lepingutel põhinevate võrguteenuste õiguslike aluste kohta (artikkel 6 lõige 1 punkt b)
Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis vastu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b kohaldamisala ja kohaldamist käsitlevate suuniste lõpliku versiooni infoühiskonna teenuste kontekstis. Pärast avalikku arutelu lisati teksti selgitavad punktid. Oma suunistes esitab andmekaitsenõukogu üldised tähelepanekud andmekaitse põhimõtete ja artikli 6 lõike 1 punkti b vastastikuse mõju kohta muude õiguslike alustega. Lisaks sisaldavad suunised juhiseid artikli 6 lõike 1 punkti b kohaldatavuse kohta eraldi teenuste ühendamise ja lepingu lõpetamise korral.

Artikkel 64 alusel antud arvamus Equinix  siduvate kontsernisiseste eeskirjade (BCR) kohta
Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis vastu arvamuse otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb siduvaid kontsernisiseseid eeskirju, mille esitas nõukogule Ühendkuningriigi teabevoliniku büroo (ICO).Euroopa Andmekaitsenõukogu on arvamusel, et Equinix kontsernisisesed eeskirjad sisaldavad kõiki isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 47 ja suunise WP256 01. rev. kohaseid elemente ning sisaldavad asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Broneeringuinfo (PNR)
Euroopa Andmekaitsenõukogu kiitis heaks vastuskirja Euroopa Parlamendi liikme Sophie in’t Veldi kirjale seoses Kanadaga uuesti läbi räägitud broneeringuinfo kokkuleppe projektiga ja selle mõjust muule broneeringuinfole. Oma vastuses märgib Euroopa Andmekaitsenõukogu, et lepingu eelnõu ei ole veel nõukoguga jagatud, aga andmekaitsenõukogu on valmis arvamuse avaldamiseks. Lisaks viidatakse artikli 29 alusel asutatud töörühma (WP29) Euroopa Komisjonile saadetud eelmisele kirjale, mis järgnes Euroopa Kohtu arvamusele Kanadaga sõlmitava broneeringuinfo kokkuleppe esimese kavandi kohta.

Vastus dopinguvastase spordi koodeksi töörühmale (WADA)
Euroopa Andmekaitsenõukogu kiitis heaks vastuse nõukogu sporditöörühmale seoses maailma dopinguvastase koodeksi käimasoleva läbivaatamisprotsessiga. Oma kirjas tuletab komitee meelde, et WADA koodeksi eelmiste versioonide kohta on esitatud kaks artikli 29 töörühma arvamust. Kirjas märgitakse, et edusamme on tehtud seoses eraelu puutumatuse ja andmekaitse kaitsemeetmetega, mis on sätestatud koodeksi uues versioonis ja selle standardites, kuid mõned olulised probleemid on veel lahendamata.

Märkus toimetajatele:
Juhime tähelepanu sellele, et kõik Euroopa Andmekaitsenõukogu täiskogu istungil vastu võetud dokumendid läbivad vajaliku õigusliku, keelelise ja vorminduse ning need tehakse Euroopa Andmekaitsenõukogu veebisaidil kättesaadavaks, kui need on lõpule viidud.