Európsky výbor pre ochranu údajov – 14. plenárna schôdza

10 October 2019 EDPB

Brusel 10. októbra – Zástupcovia orgánov pre ochranu osobných údajov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa 8. a 9. októbra stretli na svojej 14. plenárnej schôdzi v rámci Európskeho výboru pre ochranu údajov. Na plenárnej schôdzi sa prediskutoval široký okruh tém.

Usmernenia k právnemu základu na spracúvanie osobných údajov v oblasti online služieb na základe zmlúv [(článok 6 ods. 1 písm. b)]
EDPB schválil konečnú verziu usmernení k rozsahu pôsobnosti a uplatňovaniu článku 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov v súvislosti so službami informačnej spoločnosti. Na základe verejnej konzultácie boli do znenia textu zahrnuté vysvetlenia. Do týchto usmernení Výbor zahrnul všeobecné pripomienky týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov a interakcie článku 6 ods. 1 písm. b) s inými právnymi základmi. Okrem toho tieto usmernenia obsahujú rady týkajúce sa uplatniteľnosti článku 6 ods. 1 písm. b) v prípade spájania samostatných služieb a ukončenia zmluvy.

Článok 64 Stanovisko k záväzným vnútropodnikovým pravidlám spoločnosti Equinix
EDPB prijal stanovisko k návrhu rozhodnutia týkajúceho sa záväzných vnútropodnikových pravidiel spoločnosti Equinix, ktorý mu bol predložený Information Commissioner’s Office (ICO) Spojeného kráľovstva. Podľa stanoviska EDPB záväzné vnútropodnikové pravidlá spoločnosti Equinix obsahujú všetky prvky, ktoré sa vyžadujú podľa článku 47 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a pracovného dokumentu WP256 rev01, ako aj primerané ochranné opatrenia.

Záznamy o cestujúcich (PNR)
EDPB schválil list v reakcii na list poslankyne EP Sophie in 't VELD týkajúci sa návrhu dohody o PNR s Kanadou, o ktorej sa znovu rokovalo, a jeho vplyvu na iné dohody o PNR. EDPB vo svojej odpovedi poznamenal, že návrh dohody ešte nebol Výboru oznámený, ale že EDPB je pripravený vydať stanovisko. List ďalej odkazuje na predchádzajúci list, ktorý WP29 poslala Európskej komisii po tom, čo Súdny dvor Európskej únie vydal stanovisko k prvému návrhu dohody o PNR s Kanadou.

Odpoveď pracovnej skupine Rady pre šport (WADA) týkajúca sa antidopingového kódexu
EDPB schválil odpoveď na žiadosť pracovnej skupiny Rady pre šport, ktorá sa týkala prebiehajúceho procesu preskúmania Svetového antidopingového kódexu. V tomto liste sa Výbor odvoláva na dve stanoviská WP29 k predchádzajúcim verziám znenia kódexu WADA. V liste sa poukazuje na to, že sa dosiahol pokrok, pokiaľ ide o ochranné opatrenia poskytované v novej verzii kódexu a v jeho normách, v oblasti ochrany súkromia a osobných údajov, avšak naďalej pretrvávajú určité významné obavy.

Poznámky pre redaktorov:
Upozorňujeme, že všetky dokumenty prijaté počas plenárneho zasadnutia EDPB musia prejsť potrebnými právnymi, jazykovými a formátovacími kontrolami a na webových stránkach EDPB sa sprístupnia až po dokončení týchto kontrol.