Европейски комитет по защита на данните — Четиринадесето пленарно заседание

10 October 2019 EDPB

Брюксел, 10 октомври — На 8 и 9 октомври се състоя четиринадесетото пленарно заседание на Европейския комитет по защита на данните, обединяващ органите за защита на данните в рамките на ЕИП и Европейският надзорен орган по защита на данните. По време на пленарното заседание бяха обсъдени широк кръг от теми.

Насоки относно законното основание за обработване на данни при предоставяне на онлайн услуги, основни на договори (член 6, параграф 1, буква б).
ЕКЗД прие окончателен вариант на насоките относно обхвата и прилагането на член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД в контекста на услугите на информационното общество. След обществената консултация в текста бяха включени допълнителни обяснения по определени въпроси. В своите насоки Съветът прави общи наблюдения относно принципите за защита на данните и връзката на член 6, параграф 1, буква б) с други законни основания. Освен това, насоките съдържат указания относно приложимостта на член 6, параграф 1, буква б) в случай на групиране на отделни услуги и прекратяване на договор.

Становище по член 64 относно ЗФП на Equinix
ЕКЗД прие становището си по проекторешението относно задължителните фирмени правила на Equinix (ЗФП), представени от Службата на комисаря по информацията на Обединеното кралство (ICO). ЕКЗД е на мнение, че ЗФП на Equinix съдържат всички елементи, които се изискват съгласно член 47 от ОРЗД и документ WP256 rev01, и съдържат подходящи гаранции.

Резервационни данни на пътниците (PNR)
ЕКЗД прие писмото, изготвено в отговор на писмото на члена на ЕП- София ин 'т Велд относно предоговарянето на проекта за споразумение с Канада относно резервационните данни на пътниците и въздействието му върху други споразумения в тази област. В своя отговор, ЕКЗД отбелязва, че проектът за споразумение все още не му е представен, но ЕКЗД е готов да издаде становище. В писмото се говори и за предишно писмо, изпратено до Европейската комисия от Работната група по член 29 (WP29) след становището на Съда на ЕС по първия проект за споразумение с Канада относно резервационните данни на пътниците.

Отговор на работната група на Съвета относно „Антидопингов кодекс в спорта“ (WADA)
ЕКЗД прие своя проект на отговор до работната група „Спорт“ на Съвета относно текущия процес на преразглеждане на Световния кодекс за борба с допинга. В писмото си Комитетът припомня две становища на Работната група по член 29 относно предходните версии на кодекса на Световната антидопингова агенция. В писмото се посочва, че е постигнат напредък по отношение на гаранциите за неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, предвидени в новата версия на Кодекса и неговите стандарти, но че продължават да съществуват някои съществени опасения, свързани с тях.

Бележка за редакторите:
Следва да се има предвид, че всички документи, приети по време на пленарното заседание на ЕКЗД, са предмет на необходимите правни и езикови проверки, както и на проверки на оформлението, и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага щом тези проверки бъдат извършени.