Europeiska dataskyddsstyrelsen – fjortonde plenarsessionen

10 October 2019 EDPB

Bryssel den 10 oktober – Den 8-9 oktober sammanträdde Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska datatillsynsmannen för sin fjortonde plenarsession. Under plenarsammanträdet diskuterades en rad olika frågor.

Riktlinjer om den lagliga grunden för behandling av nättjänster på grundval av avtal (artikel 6 (1) (b))
Europeiska dataskyddsstyrelsen antog en slutlig version av riktlinjerna om tillämpningsområdet och tillämpningen av artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen i förhållande till informationssamhällets tjänster. Efter ett offentligt samråd infördes förtydliganden i texten. I sina riktlinjer gör styrelsen allmänna iakttagelser om principerna för uppgiftsskydd och samspelet mellan artikel 6.1 b och andra rättsliga grunder. Dessutom innehåller riktlinjerna vägledning om tillämpligheten av artikel 6.1 b vid hopslagning av separata tjänster och uppsägning av avtal.

Artikel 64-yttrande om Equinix bindande företagsbestämmelser
Europeiska dataskyddsstyrelsen antog ett yttrande om utkastet till beslut om Equinix’ bindande företagsregler, som lades fram för styrelsen av den brittiska dataskyddsmyndigheten (ICO). Europeiska dataskyddsstyrelsen anser att Equinix’ bindande företagsbestämmelser innehåller alla de delar som krävs enligt artikel 47 i den allmänna dataskyddsförordningen och artikel 29-arbetsgruppens dokument WP256 rev01 samt att de innehåller lämpliga skyddsåtgärder.

Passageraruppgifter (PNR-uppgifter)
Europeiska dataskyddsstyrelsen antog ett brev som svar till EU-parlamentsledamoten Sophie in ’t Veld om det omförhandlade utkastet till PNR-avtal med Kanada och dess inverkan på andra PNR-avtal. I sitt svar noterar Europeiska dataskyddsstyrelsen att styrelsen ännu inte tagit del av utkastet till avtal, men att Europeiska dataskyddsstyrelsen är redo att avge ett yttrande. Skrivelsen hänvisar vidare till ett tidigare brev till Europeiska kommissionen från artikel 29-arbetsgruppen (WP29), efter yttrandet från Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) om det första utkastet till PNR-avtal med Kanada.

Svar till rådets arbetsgrupp för idrottsfrågor om antidopingskodexen (WADA)
Europeiska dataskyddsstyrelsen beslutade om ett svar på begäran från rådets arbetsgrupp för idrottsfrågor om den pågående översynen av världsantidopingskoden. I sin skrivelse erinrar styrelsen om två yttranden från WP29 om de tidigare versionerna av Wada-kodexen. I skrivelsen påpekas att framsteg har gjorts i fråga om skydd av privatlivet och skydd av personuppgifter i den nya versionen av kodexen och dess standarder, men att vissa viktiga farhågor kvarstår.

Information till redaktörer:
Observera att alla dokument som antas under Europeiska dataskyddsstyrelsens plenarmöten omfattas av nödvändiga rättsliga, språkliga och formateringskontroller och kommer att göras tillgängliga på Europeiska dataskyddsstyrelsens webbplats så snart dessa har slutförts