Evropský sbor pro ochranu osobních údajů – čtrnácté plenární zasedání

10 October 2019 EDPB

Brusel 10. října – Ve dnech 8. a 9. října se úřady pro ochranu údajů v Evropském hospodářském prostoru a evropský inspektor ochrany údajů, sdružení v Evropském sboru pro ochranu osobních údajů, sešli na svém čtrnáctém plenárním zasedání. Na tomto plenárním zasedání se diskutovalo o široké škále témat.

Pokyny k právnímu základu pro zpracování údajů v oblasti on-line služeb založených na smlouvách (čl. 6 odst. 1 písm. b))
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijal konečné znění pokynů k oblasti působnosti a uplatňování čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR v souvislosti se službami informační společnosti. V návaznosti na veřejnou konzultaci byla do tohoto znění zahrnuta upřesnění. Ve svých pokynech sbor předkládá obecné připomínky týkající se zásad ochrany údajů a vzájemného vztahu mezi čl. 6 odst. 1 písm. b) a dalšími právními základy. Pokyny obsahují rovněž instrukce ohledně použitelnosti čl. 6 odst. 1 písm. b) v případě sloučení jednotlivých služeb a ukončení smlouvy.

Stanovisko podle článku 64 k závazným podnikovým pravidlům společnosti Equinix
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijal stanovisko k návrhu rozhodnutí ohledně závazných podnikových pravidel společnosti Equinix, který byl předložen sboru Úřadem komisaře pro informace Spojeného království (Information Commissioner’s Office, ICO). Evropský sbor pro ochranu osobních údajů zastává názor, že závazná podniková pravidla společnosti Equinix obsahují všechny prvky požadované v článku 47 nařízení GDPR a v pracovním dokumentu WP256 rev01 a zahrnuje náležité záruky.

Jmenná evidence cestujících (PNR)
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijal v reakci na dopis poslankyně Evropského parlamentu Sophie in’t Veld dopis týkající se nově formulovaného návrhu dohody o jmenné evidenci cestujících s Kanadou a jejího dopadu na další dohody o jmenné evidenci cestujících. Ve své odpovědi Evropský sbor pro ochranu osobních údajů konstatuje, že znění návrhu dohody mu dosud nebylo zpřístupněno, ale že je připraven vydat stanovisko. Dopis dále odkazuje na předchozí dopis, který zaslala Evropské komisi pracovní skupina zřízená podle článku 29 (WP29) v návaznosti na stanovisko Evropského soudního dvora k prvnímu návrhu dohody o jmenné evidenci cestujících s Kanadou.

Odpověď na antidopingový kodex Pracovní skupiny pro sport zřízené Radou (WADA)
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů schválil odpověď na žádost Pracovní skupiny pro sport zřízené Radou týkající se probíhajícího přezkumu Světového antidopingového kodexu. Sbor ve svém dopise připomíná dvě stanoviska pracovní skupiny zřízené podle článku 29 týkající se předchozích verzí kodexu WADA. Dopis poukazuje na to, že sice bylo dosaženo pokroku, pokud jde o záruky v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů, které poskytuje nová verze kodexu a standardů, ale že i nadále zůstávají nevyřešeny některé důležité problémy.

Poznámka pro redaktory:
Upozorňujeme, že u všech dokumentů přijatých na plenárním zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů se provádí nezbytná právní a lingvistická kontrola a kontrola formátování a že tyto dokumenty budou zpřístupněny na internetových stránkách sboru po ukončení těchto kontrol.