Aktindsigt

Enhver borger i Den Europæiske Union samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat har ret til indsigt i Databeskyttelsesrådets dokumenter. Denne ret gælder for alle dokumenter, som Databeskyttelsesrådet er i besiddelse af, vedrørende ethvert spørgsmål, der falder ind under dets ansvarsområde.

I ekstraordinære tilfælde kan Databeskyttelsesrådet afslå at give aktindsigt i et dokument eller en del af det. Begrundelserne for afslag og andre procedureregler er beskrevet i EU-forordningen om aktindsigt.

Hvis du mener, at du uberettiget har fået afslag på aktindsigt, kan du indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand, eller du kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol.