Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Prohlášení týkající se Internetového sdružení pro přidělování jmen a čísel

Generic picture Icann
Sunday, 27 May, 2018
EDPB

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů na svém prvním plenárním zasedání 25. května potvrdil prohlášení pracovní skupiny zřízené podle článku 29 o službě WHOIS provozované Internetovým sdružením pro přidělování jmen a čísel (ICANN).

Prohlášení pracovní skupiny zřízené podle článku 29 o službě WHOIS

„Pracovní skupina zřízená podle článku 29 uznává důležité funkce, jež služba WHOIS plní. 
 
Pracovní skupina zřízená podle článku 29 poskytuje sdružení ICANN poradenství ohledně toho, jak zajistit soulad služby WHOIS s evropskými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, od roku 2003 (viz stanovisko pracovní skupiny zřízené podle článku 29 z roku 2003). Zdá se, že sdružení ICANN formálně zahájilo proces zajišťování souladu s GDPR v průběhu roku 2017, což možná přispělo k obavám zúčastněných stran v souvislosti s tím, že se obecné nařízení o ochraně osobních údajů použije od dne 25. května 2018.
 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neumožňuje vnitrostátním dozorovým úřadům ani Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů (dne 25. května 2018 dojde ke změně pracovní skupiny zřízené podle článku 29 na Evropský sbor pro ochranu osobních údajů) zavádět „moratorium na prosazování“ pro jednotlivé správce údajů. Ochrana osobních údajů je základním právem jednotlivců, kteří mohou podat stížnost danému vnitrostátnímu úřadu pro ochranu údajů, pokud mají za to, že byla porušena jejich práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
 
Úřady pro ochranu osobních údajů nicméně při určování vhodného regulačního opatření v návaznosti na obdrženou stížnost mohou přihlédnout k již přijatým či připravovaným opatřením.

Jak pracovní skupina zřízená podle článku 29 uvedla již v dřívější korespondenci se sdružením ICANN (například v dopise z prosince 2017 a dopise z dubna 2018), očekává, že toto sdružení vytvoří a zavede model služby WHOIS, který příslušným zúčastněným stranám, k nimž patří například donucovací orgány, umožní používat v oprávněných případech osobní údaje týkající se žadatelů o registraci v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, aniž by to vedlo k neomezenému zveřejňování těchto údajů.

Pracovní skupina zřízená podle článku 29 uznává úsilí, jež sdružení ICANN v nedávné době vynaložilo na zajištění souladu systému WHOIS s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Pracovní skupina bude i nadále bedlivě sledovat pokrok sdružení ICANN a její členové budou případně dále spolupracovat se sdružením ICANN na zajištění toho, aby právní požadavky stanovené právními předpisy EU v oblasti ochrany údajů byly řádně splněny.