Vyhlásenie o Internetovej korporácii pre prideľovanie mien a čísel (ICANN)

27 May 2018 EDPB

Európsky výbor pre ochranu údajov na svojom prvom plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo 25. mája, schválil vyhlásenie pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 o ICANN/WHOIS.

Vyhlásenie pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29, pokiaľ ide o služby WHOIS

„Pracovná skupina zriadená podľa článku 29 uznáva dôležitosť funkcií, ktoré plnia služby WHOIS. 
 
Pracovná skupina ponúka od roku 2003 internetovej korporácii ICANN poradenstvo, ako zosúladiť služby WHOIS s európskymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov (pozri stanovisko pracovnej skupiny z roku 2003 dostupné tu). Podľa všetkého internetová korporácia ICANN začala oficiálny proces zosúlaďovania so všeobecným nariadením o ochrane údajov v priebehu roka 2017, čo môže byť jedným z dôvodov, prečo sa zúčastnené strany obávajú nadobudnutia účinnosti GDPR 25. mája 2018.
 
GDPR nedovoľuje národným dozorným orgánom ani Európskemu výboru pre ochranu údajov (z pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 sa 25. mája 2018 stane Európsky výbor pre ochranu údajov) vytvoriť pre jednotlivých prevádzkovateľov „moratórium na presadzovanie“. Ochrana osobných údajov je základným právom jednotlivcov, ktorí môžu podať sťažnosť na vnútroštátne orgány na ochranu osobných údajov, kedykoľvek usúdia, že ich práva podľa GDPR boli porušené. 
 
Orgány na ochranu osobných údajov môžu pri určovaní vhodnej regulačnej odpovede na tieto sťažnosti vziať do úvahy opatrenia, ktoré už prijali alebo ktoré sa pripravujú.

Ako bolo uvedené aj v predchádzajúcej korešpondencii s internetovou korporáciou ICANN (vrátane tohto listu z decembra 2017 a tohto listu z apríla 2018), pracovná skupina očakáva, že ICANN vypracuje a uplatní taký model služieb WHOIS, ktorý príslušným zainteresovaným stranám, napríklad orgánom na presadzovanie práva, umožní legálne používanie osobných údajov v súlade s GDPR bez toho, aby viedlo k neobmedzenému uverejňovaniu týchto údajov.

Pracovná skupina je oboznámená s nedávnymi krokmi internetovej korporácie ICANN, ktoré smerovali k zosúladeniu systému WHOIS. Pracovná skupina bude pokračovať v podrobnom monitorovaní krokov korporácie ICANN a jej členovia môžu ďalej s korporáciou ICANN spolupracovať, aby sa zabezpečilo riadne splnenie požiadaviek stanovených v právnych predpisoch EÚ o ochrane osobných údajov.