Europees Comité voor gegevensbescherming

Verklaring van ICANN

Generic picture Icann
Sunday, 27 May, 2018
EDPB

Het Europees Comité voor gegevensbescherming heeft de verklaring van WP29 over ICANN/WHOIS bekrachtigd tijdens zijn eerste plenaire vergadering op 25 mei.

Verklaring van WP29 over WHOIS

"WP29 erkent de belangrijke functies die worden vervuld door de WHOIS-dienst. 
 
Sinds 2003 verstrekt WP29 advies aan ICANN over hoe WHOIS in overeenstemming kan worden gebracht met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (voor het WP29-advies van 2003: klik hier). ICANN heeft het proces voor de naleving van de AVG kennelijk formeel opgestart in 2017 – wat de bezorgdheid van de belanghebbenden over de inwerkingtreding van de algemene verordening gegevensbescherming op 25 mei 2018 deels kan verklaren.
 
De verordening staat niet toe dat door de nationale toezichthoudende autoriteiten of het Europees Comité voor gegevensbescherming (dat op 25 mei 2018 de plaats van WP29 heeft ingenomen) een "handhavingsmoratorium" wordt ingesteld voor individuele verwerkingsverantwoordelijken. Gegevensbescherming is een grondrecht en personen kunnen een klacht indienen bij hun nationale gegevensbeschermingsautoriteit wanneer zij vinden dat hun rechten in het kader van de AVG geschonden zijn. 
 
Bij het bepalen van de passende regelgevingsreactie op dergelijke klachten kunnen de gegevensbeschermingsautoriteiten evenwel rekening houden met maatregelen die al zijn genomen of nog in de pijplijn zitten.

Zoals te lezen is in eerdere correspondentie met ICANN (zoals deze brief van december 2017 en deze brief van april 2018), gaat WP29 ervan uit dat ICANN een WHOIS-model ontwikkelt en uitvoert dat het voor relevante belanghebbenden, zoals rechtshandhavers, mogelijk zal maken om in overeenstemming met de AVG legitiem gebruik te maken van persoonsgegevens over registreerders zonder dat hiermee een onbeperkte publicatie van deze gegevens gepaard gaat.

WP29 waardeert de recente inspanningen van ICANN voor het waarborgen van de naleving van het WHOIS-systeem. WP29 zal de voortgang van ICANN van nabij volgen en het is mogelijk dat de leden van WP29 verdere contacten met ICANN onderhouden om ervoor te zorgen dat de wettelijke vereisten van de EU-gegevensbeschermingswetgeving naar behoren in aanmerking worden genomen."