Euroopa Andmekaitsenõukogu

Interneti nimede ja numbrite määramise korporatsiooni (ICANN) käsitlev avaldus

Generic picture Icann
Sunday, 27 May, 2018
EDPB

Euroopa Andmekaitsenõukogu kinnitas 25. mail toimunud esimesel täiskoguistungil artikli 29 töörühma avalduse ICANN/WHOIS kohta.

Artikli 29 töörühma avaldus WHOIS kohta

„Artikli 29 töörühm mõistab teenuse WHOIS poolt täidetavate funktsioonide olulisust. 
 
Artikli 29 töörühm on alates 2003. aastast andnud ICANNile juhiseid, kuidas WHOIS Euroopa andmekaitsealaste õigusaktidega kooskõlla viia (vt artikli 29 töörühma 2003. aasta arvamus). Tundub, et ICANNi isikuandmete kaitse üldmäärusega vastavusse viimise protsess algatati ametlikult 2017. aastal, mis võib olla osa põhjusest, miks sidusrühmad tunnevad muret isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumise pärast 25. mail 2018.
 
Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt ei või riiklikud järelevalveasutused ega Euroopa Andmekaitsenõukogu (artikli 29 töörühm muutub 25. maist 2018 Euroopa Andmekaitsenõukoguks) kehtestada konkreetsetele vastutavatele töötlejatele „jõustamismoratooriumi“. Andmekaitse on üksikisikute põhiõigus, kes võivad esitada kaebuse oma riiklikule andmekaitseasutusele, kui nad tunnevad, et nende isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevaid õigusi on rikutud. 
 
Andmekaitseasutused võivad selliste kaebuste saamisel asjakohase regulatiivse lähenemise kindlaks määramisel siiski juba võetud meetmeid või käimasolevaid meetmeid uuesti läbi vaadata.

Nagu on märgitud ka juba varasemas kirjavahetuses ICANNiga (sealhulgas 2017. aasta detsembri kirjas ja 2018. aasta aprilli kirjas), loodab artikli 29 töörühm, et ICANN töötab välja ja rakendab sellist WHOIS mudelit, mis võimaldab asjaomastel sidusrühmadel nagu õiguskaitseasutused, kasutada õiguspäraselt registreerijate isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega, ilma et neid andmeid piiramatult avaldataks.

Artikli 29 töörühm tunnustab ICANNi hiljutisi jõupingutusi WHOIS süsteemi vastavuse tagamisel. Artikli 29 töörühm jätkab ICANNi tegevuse tähelepanelikku jälgimist ning töörühma liikmed võivad teha ICANNiga koostööd, tagamaks, et ELi andmekaitseõigusest tulenevad õiguslikud kohustused on nõuetekohaselt täidetud.