Yleiset ohjeet

Tietosuojaneuvosto antaa yleisiä ohjeita edistääkseen Euroopan tietosuojalainsäädännön yhdenmukaista tulkintaa sekä Euroopan unionissa että muualla maailmassa.

Tietosuojaneuvoston tehtävänä on selventää tietosuojasäännöksiä, neuvoa Euroopan komissiota sekä tarjota suurelle yleisölle ja sidosryhmille tulkinta näiden oikeuksista ja velvollisuuksista.

Tietosuojaneuvosto voi antaa yleistä tietosuoja-asetusta ja poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevaa tietosuojadirektiiviä koskevia ohjeita, suosituksia ja parhaita käytäntöjä sekä muita asiakirjoja.