Oikeudellinen kehys

Euroopan tietosuojaneuvosto perustettiin EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella, joka annettiin 27. huhtikuuta 2016 ja julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 4. toukokuuta 2016.

Huomaathan, että oikaisu yleiseen tietosuoja-asetukseen julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 23. toukokuuta 2018. Saat sen tästä. Pääset EU:n yleiseen tietosuoja-asetuksen konsolidoituun toisintoon tästä.

Yleisellä tietosuoja-asetuksella, joka tuli voimaan 24. toukokuuta 2016 ja jota sovelletaan 25. toukokuuta 2018 alkaen, luodaan yhdenmukaiset säännöt, joita sovelletaan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn EU:ssa.

Uusien sääntöjen tavoitteena on varmistaa, että henkilötietojen suoja on korkealla tasolla kaikkialla EU:ssa, lisätä oikeusvarmuutta henkilötietoja käsittelevien henkilöiden ja organisaatioiden osalta ja tarjota henkilöille entistä korkeatasoisempi suoja.

Erityisiä sääntöjä sovelletaan edelleen tiettyihin aloihin.

Poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevaa tietosuojadirektiiviä (rikosasioiden tietosuojadirektiivi) sovelletaan toimivaltaisten viranomaisten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten.

Direktiivi annettiin samanaikaisesti yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa 27. huhtikuuta 2016, ja se julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 4. toukokuuta 2016. Direktiivi tuli voimaan 5. toukokuuta 2016, ja se on saatettava osaksi EU:n jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä niin, että sitä sovelletaan täysimääräisesti 6. toukokuuta 2018 alkaen.

Yleisellä tietosuoja-asetuksella ja poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevalla tietosuojadirektiivillä (rikosasioiden tietosuojadirektiivi) korvattiin direktiivi 95/46/EY yksityisen ja suurimmalta osin julkisen sektorin osalta sekä neuvoston puitepäätös 2008/977/YOS lainvalvonta-alan osalta.

Asetuksessa 2018/1725, jota alettiin soveltaa 11. joulukuuta 2018, vahvistetaan EU:n toimielimiin sovellettavat tietosuojasäännöt.