ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ)— Όγδοη συνεδρίαση ολομέλειας

Thursday, 14 March, 2019
EDPB

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ)— Όγδοη συνεδρίαση ολομέλειας: Αλληλεπίδραση μεταξύ της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και του ΓΚΠΔ, δήλωση σχετικά με τον κανονισμό για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, κατάλογοι (ΕΑΠΔ) Ισπανίας και Ισλανδίας, δήλωση σχετικά με τις εκλογές

Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου — Στις 12 και 13 Μαρτίου οι αρχές προστασίας δεδομένων των χωρών του ΕΟΧ και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, στη σύνοδό τους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, πραγματοποίησαν την όγδοη συνεδρίαση ολομέλειάς τους. Κατά τη συνεδρίαση ολομέλειας συζητήθηκε ευρύ φάσμα θεμάτων.
 
Αλληλεπίδραση μεταξύ της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και του ΓΚΠΔ
Το (ΕΣΠΔ) υιοθέτησε  τη γνώμη του σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ). Σκοπός της εν λόγω γνώμης είναι να απαντήσει στο ερώτημα του κατά πόσον το γεγονός ότι επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εμπίπτει στο καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής τόσο του (ΓΚΠΔ) όσο και της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες περιορίζει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις εξουσίες των αρχών προστασίας δεδομένων βάσει του (ΓΚΠΔ). Το (ΕΣΠΔ) θεωρεί ότι οι αρχές προστασίας δεδομένων είναι αρμόδιες για την επιβολή του (ΓΚΠΔ). Το γεγονός και μόνο ότι ορισμένο υποσύνολο της επεξεργασίας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν περιορίζει την αρμοδιότητα των αρχών προστασίας δεδομένων βάσει του (ΓΚΠΔ).

Παραβίαση του (ΓΚΠΔ) μπορεί ταυτόχρονα να συνιστά και παραβίαση των εθνικών κανόνων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Οι εποπτικές αρχές μπορούν να λαμβάνουν το γεγονός αυτό υπόψη τους κατά την εφαρμογή του (ΓΚΠΔ) (π.χ. κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις αρχές της νομιμότητας ή της αντικειμενικότητας).  

Δήλωση σχετικά με τον μελλοντικό κανονισμό για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Το ΕΣΠΔ εξέδωσε δήλωση με την οποία καλεί τους νομοθέτες της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειες για τη θέσπιση του κανονισμού για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση του ενωσιακού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων και το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ο μελλοντικός κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποβαθμίζει το επίπεδο προστασίας που παρέχει η υφιστάμενη οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και θα πρέπει να συμπληρώνει τον (ΓΚΠΔ), παρέχοντας πρόσθετες ισχυρές εγγυήσεις για όλους τους τύπους ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 
 
Κατάλογοι ΕΑΠΔ
Το ΕΣΠΔ υιοθέτησε δύο γνώμες σχετικά με τους καταλόγους των πράξεων επεξεργασίας που επιβάλλουν τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (ΕΑΠΔ) τους οποίους υπέβαλαν στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων η Ισπανία και η Ισλανδία. Οι εν λόγω κατάλογοι αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη συνεκτική εφαρμογή του (ΓΚΠΔ) σε ολόκληρο τον ΕΟΧ. Η (ΕΑΠΔ) είναι μια διαδικασία που βοηθά να εντοπιστούν και να μετριαστούν οι κίνδυνοι για την προστασία των δεδομένων οι οποίοι θα μπορούσαν να θίξουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Ενώ, γενικά, ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων πρέπει να αξιολογήσει εάν απαιτείται η διενέργεια ΕΑΠΔ πριν προβεί στη δραστηριότητα επεξεργασίας, οι εθνικές εποπτικές αρχές καταρτίζουν και δημοσιοποιούν κατάλογο με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Οι εν λόγω δύο γνώμες ακολουθούν τις 28 γνώμες που εκδόθηκαν κατά τις προηγούμενες συνόδους ολομέλειας και θα συμβάλουν περαιτέρω στον καθορισμό κοινών κριτηρίων για τους καταλόγους (ΕΑΠΔ) σε ολόκληρο τον ΕΟΧ.

Δήλωση σχετικά με τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο πολιτικών εκστρατειών
Ενόψει των επικείμενων ευρωπαϊκών εκλογών και των άλλων εκλογών που θα διεξαχθούν στην ΕΕ και πέραν αυτών του 2019, το (ΕΣΠΔ) εξέδωσε δήλωση σχετικά με τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο προεκλογικών εκστρατειών. Οι τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων για πολιτικούς σκοπούς μπορεί να ενέχουν σοβαρούς κινδύνους, όχι μόνο όσον αφορά τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων, αλλά και όσον αφορά την ακεραιότητα των δημοκρατικών διαδικασιών. Στη δήλωσή του το (ΕΣΠΔ) επισημαίνει ορισμένα σημεία κλειδιά  τα οποία τα πολιτικά κόμματα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όταν επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογικών τους δραστηριοτήτων.
 
Σημείωση για τους συντάκτες:
 
Επισημαίνεται ότι όλα τα έγγραφα που εγκρίνονται κατά τη σύνοδο ολομέλειας του ΕΣΠΔ υπόκεινται στους αναγκαίους νομικούς και γλωσσικούς ελέγχους, καθώς και στον αναγκαίο έλεγχο μορφοποίησης, και θα καταστούν διαθέσιμα στον ιστότοπο του (ΕΣΠΔ) μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών.